Beredskapsnivåer på sjukhusen

Sjukvården ska ha en organisation som kan växa med uppgiften. Vid risk för eller vid inträffad händelse ska akutsjukvården kunna skapa resurser för att möta det aktuella behovet. För att detta ska vara möjligt ska sjukvården gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån ett normalläge.

Följande beredskapsnivåer gäller:

1. Stabsläge
Innebär att katastrofledningen vid ett sjukhus upprättar en ledningsgrupp/stabsfunktion som håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

2. Förstärkningsläge
Innebär att katastrofledningen vid ett sjukhus vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården.

3. Katastrofläge
Innebär att alla de funktioner inom sjukvården (sjukhuset) som krävs för att ta hand om ett stort antal skadade tas i anspråk och att personal och utrustning förstärks. Respektive sjukhus beslutar självt om ändring av sin beredskapsnivå.