Katastrof och beredskap

Region Gävleborg ska alltid erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård. En förutsättning för att det ska vara möjligt vid stora olyckor och katastrofer är att det finns en katastrofberedskap med planläggning, utbildning och övning. Landstingets ansvar regleras i lagar och förordningar som Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2005:13 M).

Katastrofmedicinska definitioner

Stor olycka

Är en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet. Genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling.

Katastrof

En situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet. Belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan upprätthållas trots adekvata (lämpliga) åtgärder.

Extra ordinär händelse

Är en allvarlig händelse som:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
  • Kräver skyndsamma insatser

Tjänsteman i Beredskap (TiB)

I Region Gävleborg finns en Tjänsteman i Beredskap, TiB, tillgänglig dygnet runt, året runt. Funktionen som är lagstadgad bemannas av personer med särskild kompetens och larmas via SOS Alarm enligt fastställda rutiner.

TiB är även andra landstings och myndigheters ingång för kontakt med Region Gävleborg.

Vid en allvarlig händelse då behov finns att samordna hälso- och sjukvårdens resurser utgör TiB Regional katastrofledning, (RKL) tills denna är samlad.

Sjukvårdsgrupp

En sjukvårdsgrupp består av sjukvårdspersonal med särskild katastrofmedicinsk utbildning och utrustning för arbete på skadeområde.

Katastrofplaner

Region Gävleborg har en länsplan för katastrofmedicinsk beredskap och akutsjukhusen har egna lokala planer. Närsjukhus med utrustning för sjukvårdsgrupp har också katastrofplan.  

Centrala katastrofkommittén (CKK)

På regional nivå finns en central katastrofkommitté. Där ingår representanter från de olika divisionerna, Lednings- och verksamhetsstöd samt beredskapschefen. Kommittén är ett samverkansorgan för hela Region Gävleborgs katastrofplanering.

Lokala katastrofkommittén (LKK)

På akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall finns lokala katastrofkommittéer. Dessa arbetar lokalt med beredskap och organisation för stora olyckor och katastrofer.