LUPP - regional ungdomsenkät

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät för att följa upp ungas livssituation. Frågorna i enkäten berör ämnen som ungas vanor och attityder gällande skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Goda livsvillkor är avgörande för ungas förutsättningar för att bland annat få makt och inflytande över samhällsutvecklingen och sin egen framtid. Genom Lupp kan vi kartlägga barn och ungas livsvillkor i Gävleborg.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och här är lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) ett viktigt enkätverktyg för att följa utvecklingen och förbättra barn och ungas förutsättningar i vårt län. Vi genomför undersökningen för att det är en del av länets långsiktiga sektorsövergripande ungdomspolitiska arbete.

Mål med fokus på barn och unga återfinns i en rad olika styrdokument både nationellt, regionalt och lokalt, Lupp är på så sätt ett viktigt kunskapsunderlag för politiker såväl som för tjänstepersoner som arbetar i Gävleborg. Undersökningen som återkommer vart tredje år har sedan 2010 genomförts av alla kommuner i länet.

Hösten 2022 genomför vi Lupp igen.

Resultat LUPP 2019

Under hösten 2019 genomförde Region Gävleborg, i samarbete med länets alla kommuner, enkätundersökningen Lupp. Totalt deltog cirka 3500 ungdomar i årskurs åtta, årskurs två på gymnasiet och 19–25-åringar. Klicka på länken nedan för att ta del av tabeller och diagram för ett antal nyckelvariabler. Sammanställningarna gör det möjligt att både jämföra utvecklingen över tid och att jämföra resultatet mellan kommunerna för det senaste undersökningsåret.

Resultat LUPP 2019

Klicka här för att se affischen i större format

Kontakt

Frida Stoltz, strateg Folkhälsa och hållbarhet, frida.stoltz@regiongavleborg.se, 026-53 10 12.

Mer information

Läs mer om LUPP på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats.