Revisionsrapporter 2021

Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Granskningsrapport - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)

Missiv - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)

Svar på revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (pdf)

Granskning av pensionshantering och pensionsredovisning

Granskningsrapport - Granskning av pensionshantering och pensionsredovisning (pdf)

Missiv - Granskning av regionens process för rapportering samt redovisning av pensioner (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning av regionens process för rapportering samt redovisning av pensioner.(pdf)

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Granskningsrapport - Regionstyrelsens uppsiktsplikt (pdf)

Missiv - Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt (pdf)

Delårsrapport 2021

Granskningsrapport - Granskning av delår 2021 (pdf)

Revisorernas bedömning av delår 2021 (pdf)

Granskningen Region Gävleborgs arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö- och klimat 

Granskningsrapport av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat (pdf)

Granskning barnkonventionen

Granskningsrapport- Granskning barnkonventionen (pdf)

Missiv - Granskning barnkonvention (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Gävleborgs arbete utifrån FNs barnkonvention (pdf)

Granskning av följsamhet till den nationella vårdgarantin inom primärvården

Granskningsrapport - Granskning av följsamhet till den nationella vårdgarantin inom primärvården (pdf)

Missiv - Granskning av följsamhet till den nationella vårdgarantin inom primärvården (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning av följsamhet till den nationella vårdgarantin inom primärvården (pdf)

Nämndernas arbete med intern kontroll

Granskningsrapport – Uppföljande granskning av nämndernas arbete med intern kontroll (pdf)

Missiv – Uppföljande granskning av nämndernas arbete med intern kontroll (pdf)

Anskaffning av medicinteknisk utrustning

Granskningsrapport – Uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning (pdf)

Missiv – Uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning (pdf)

Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning (pdf)

Granskning av hantering av den uppskjutna sjukvården

Granskningsrapport - Hantering av den uppskjutna sjukvården (pdf)

Missiv - Hanteringen av den uppskjutna sjukvården (pdf)

RF Revisionsrapport – Granskning av hantering av den uppskjutna vården (pdf)

Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering av den uppskjutna vården (pdf)

God ekonomisk hushållning

Granskningsrapport - God ekonomisk hushållning (pdf)

Samgranskning hemsjukvård

Granskningsrapport - Samgranskning hemsjukvård (pdf)

Missiv - Samgranskning hemsjukvård (pdf)

RF Revisionsrapport – Samgranskning hemsjukvården (pdf)

Svar på revisionsrapport - Samgranskning hemsjukvården (pdf)