Patientkontrakt – för en vård nära patienten

God och nära vård innebär en vård närmare patienten. Patientkontrakt bidrar till att relationen mellan patient och vårdgivare bygger på samarbete, gemensam värdegrund och gemensamt ansvar.

Många patienter har komplexa vårdbehov som behöver samordnas men har små förutsättningar att själva vara delaktiga i sin vård. Brister i samordningen kan leda till sämre vård och omsorg, eller till ökade kostnader på grund av att behandlingar eller undersökningar behöver upprepas. 

”Vad är viktigt för dig?”

En viktig del i utvecklingen mot en God och nära vård är hur vi tillsammans bygger relationer mellan vårdgivare och patient. För att stödja detta har den nationella utredningen om God och nära vård tagit fram ett koncept för Patientkontrakt.

Patientkontraktet är inget juridiskt kontrakt utan ses som en modell för en omställning där nya tankesätt och arbetssätt kan göra patienten mer delaktig i sin vård. Ett gemensamt mål utgår från en enkel fråga till patienten: Vad är viktigt för dig?

Patientkontrakt består av fyra delar:

  1. Överenskommelse - för delaktighet
  2. Fast vårdkontakt - för samordning
  3. Överenskommen tid - för tillgänglighet
  4. Sammanhållen plan - för samverkan

 

Mer om Patientkontrakt