Bollnäs folkhögskolas ombyggnation

Med start hösten 2021 inleds ombyggnationen och upprustningen av Bollnäs folkhögskola. Nya ytskikt och ny ventilation, ombyggd restaurang och skolgård samt solceller på taken är några utav uppdateringarna som kommer att ske under arbetet till och med december år 2023.

Exteriörbild på Bollnäs folkhögskola
I första etappen är det skolans tidigare elevinternat som byggs om till lokaler för musikundervisningen. Bygget beräknas vara klart under sommaren 2022.

I oktober 2019 beslutade regionfullmäktige om ett byggprogram för Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Bakgrunden var dels skolornas stora rust- och underhållsbehov och att lokalerna behöver moderniseras och göras ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs idag.

För Bollnäs folkhögskola kommer ombyggnationen att innebära:

  • Nya ytskikt i flertalet lokaler
  • Ny ventilation
  • Skolrestaurangen byggs om och köket får ny miljövänlig kylmedia till köksutrustningen
  • På taken byggs solceller för klimatneutral energiförsörjning.
  • Ett nuvarande elevinternat byggs om till Musikens hus där musikundervisningen, som idag är utspridd i alla byggnader, kommer att samlas. Här blir det också en utbyggnad med ett par större musiksalar.
  • Skolgården kommer att få en ny och trevligare utformning som dessutom blir säkrare med tanke på den fordonstrafik som inte går att undvika.
  • En ny elevmatsal byggs för de som har medhavd lunch med sig till skolan.
  • De tre mindre byggnaderna som ligger närmast sjön kommer att rivas.
  • I bygginvesteringen ingår också medel för konstnärlig gestaltning.
Arbetet med ombyggnationen är i full gång. Nu grävs och schaktas det för utbyggnad av vad som ska bli Musikens hus. Hus 05, tidigare elevinternat, byggs ut med två större musiksalar.
Här har man börjat riva ut den gamla inredningen.