Byggstart på folkhögskolan

I första etappen är det skolans tidigare elevinternat som byggs om till lokaler för musikundervisningen. Bygget beräknas vara klart under sommaren 2022.

Exteriörbild på Bollnäs folkhögskola

I oktober 2019 beslutade regionfullmäktige om ett byggprogram för Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Bakgrunden var dels skolornas stora rust- och underhållsbehov och att lokalerna behöver moderniseras och göras ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs idag.

För Bollnäs folkhögskola kommer ombyggnationen att innebära:

  • Nya ytskikt i flertalet lokaler
  • Ny ventilation
  • Skolrestaurangen byggs om och köket får ny miljövänlig kylmedia till köksutrustningen
  • På taken byggs solceller för klimatneutral energiförsörjning.
  • Ett nuvarande elevinternat byggs om till Musikens hus där musikundervisningen, som idag är utspridd i alla byggnader, kommer att samlas. Här blir det också en utbyggnad med ett par större musiksalar.
  • Skolgården kommer att få en ny och trevligare utformning som dessutom blir säkrare med tanke på den fordonstrafik som inte går att undvika.
  • En ny elevmatsal byggs för de som har medhavd lunch med sig till skolan.
  • De tre mindre byggnaderna som ligger närmast sjön kommer att rivas.
  • I bygginvesteringen ingår också medel för konstnärlig gestaltning.
Här har man börjat riva ut den gamla inredningen.