Studera på Bollnäs folkhögskola

Hos oss på Bollnäs folkhögskola hittar du ett brett urval av utbildningar och kurser. Här präglas studier och fritid av gemenskap och god anda. Vi erbjuder dig lokaler med modern utrustning och utbildningar med den senaste kunskapen i ämnet du är intresserad av.

Nära centrum, naturen och Ljusnans spegelblänk.

Hos oss hittar du en rad olika utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper inför vidare studier, arbetsliv eller för ditt personliga intresse.

På huvudskolan i Bollnäs finns Allmän kurs (grundskole- och gymnasienivå) och Allmän kurs med extra svenska (grundskolenivå) samt Musiklinjen med fem olika inriktningar; jazz, folkmusik, klassisk, singer-songwriter och ljudteknik/musikproduktion. Här finns även Skrivarlinjen och Pennspetsen.

Konstskolan finns i Gävle och Trädgårdsutbildningen håller till i Ockelbo, på Wij trädgårdar.

Bollnäs folkhögskola erbjuder även etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Beroende på vilken utbildning du vill läsa och dina personliga mål så finns det goda möjligheter till att dina studier leder till vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet - men även direkt till arbete.

Du kan vända dig till våra studie- och yrkesvägledare eller till våra lärare för att få veta mer.

Hos oss hittar du utbildningar och kurser av olika slag. Vissa är på heltid, vissa på deltid och några kan du läsa på distans. Gemensamt för dem alla är att vi lägger stor vikt vid att skapa gemenskap och god stämning på skolan. Därför innehåller alla kurser också gruppaktiviteter som är gemensamma för hela skolan till exempel temadagar och friluftsdagar.

Du är välkommen att studera hos oss oavsett vilka behov du har. Till exempel är en funktionsvariation eller svenska som andra språk är inga problem hos oss. Vi har stora möjligheter att anpassa studiegången efter dina individuella behov och stöttar dig hela vägen. Vår skola är öppen och tillgänglig för alla.

Läs mer om vilket stöd du kan få under studietiden

Tillgänglighet, inkluderande

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är inte ett hinder för att delta i kurser på Bollnäs folkhögskola eftersom vi har stora möjligheter att anpassa studiegången efter individuella behov.

 • Flera av våra undervisningslokaler och internatrum är tillgänglighetsanpassade.
 • Restaurangen och allmänna ytor är tillgänglighetsanpassade.
 • Hörselslinga finns i samlingslokaler. 
 • Vi kan erbjuda en långsammare studietakt och hjälp med att strukturera dina studier.
 • Möjlighet att få extra lärarstöd.
 • Möjlighet att få litteratur och texter på annan media än skrift.
 • Erfaren och kompetent personal.

Bra stöd är individuellt anpassat och kan ta tid att förbereda. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar oss så vi kan diskutera hur det skulle kunna se ut för dig.

Kontakt:

Christina Müller, kurator
072-725 77 67
christina.muller@regiongavleborg.se

Svenska som andraspråk

Vi erbjuder extra undervisning i svenska för dig som har svenska som andraspråk och vi kan också anpassa studietakten.

Bollnäs folkhögskola följer Region Gävleborgs policy när det gäller likabehandling.

Syfte och omfattning

Syftet med Likabehandlingspolicyn är att främja lika villkor, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social eller politisk tillhörighet. Policyn ska ligga till grund för och styra arbetet för jämställdhet och jämlikhet inom ¨Region Gävleborg och avser såväl patienter/ studerande/ brukare/ besökare/ samarbets- och avtalspartners som medarbetare och förtroendevalda. Det är ytterst en fråga om rättvisa och demokrati.

Region Gävleborgs likabehandlingspolicy 

 • är en del av kvalitetsarbetet
 • Alla har samma rättigheter och möjligheter
 • Allas kunskaper och erfarenheter tas tillvara
 • Underrepresenterade grupper stärks

Likabehandlingsarbetet

Region Gävleborgs likabehandlingspolicy innebär att

 • diskriminering inte förekommer
 • bemötande grundade på föreställningar och fördomar inte förekommer
 • Region Gävleborgs verksamhet har information och lokaler som är tillgängliga för alla
 • Region Gävleborgs verksamhet stödjer medborgarna och de anställdas livspussel

Läs mer om Region Gävleborgs likabehandlingsarbete