För kommun, vård- och omsorgspersonal

Här hittar du information om tandvårdsstöd som särskilt vänder sig till dig som arbetar inom kommunen.

Enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvarar regionerna för att uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård erbjuds personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Tandvårdsförordningen (1998:1338) förtydligar regionernas och kommunernas skyldighet till samarbete för att nå dessa personer.

Det finns olika typer av tandvårdsstöd. Det stöd du som arbetar inom kommunens vård- och omsorg oftast kommer i kontakt med är det stöd som gäller uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Det är kommunens utsedda utfärdare av underlag för tandvårdskort som utfärdar dessa i T99 Webb. Utfärdaren ska vara väl insatt i reglerna för vad som berättigar till detta stöd, samt ha god kännedom om personens situation och omvårdnadsbehov. Den som beviljas stödet får ett grönt tandvårdskort som visar att personen är berättigad.

Aktuella huvudgrupper:

  • N1: Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap. 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • N2: Får varaktig och omfattande hemsjukvård.
  • N3: Omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • N4(a): Bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • N4(b): Har en omfattande och långvarig psykisk sjukdom och bor i eget boende, gruppbostad eller motsvarande.

Nedan finner du anvisningar som är tänkta att vara en praktisk hjälp i arbetet gällande detta stöd.

Anvisningar för kommunens personal

Anvisningar för kommunens personal gällande uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade (pdf)

Kontaktperson mot beställarenheten för tandvård är ofta MAS, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Det finns även andra tandvårdsstöd som du kan läsa mer om på webbplatsen 1177.se – Region Gävleborgs tandvårdsstöd för vuxna

Socialstyrelsens grundläggande utbildning om munhälsa och munvård