Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar som är folkbokförda i Gävleborg har avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 24 (gäller sedan 2019-01-01). I övriga landet är tandvården avgiftsfri till och med 23 år.

Fritt val av tandvårdsklinik

Från 3 års ålder gäller fritt val av tandvårdsklinik. Informationsbrev om det fria valet skickas till alla som ska fylla 3 år, samt till nyinflyttade barn och ungdomar. Om inte ett aktivt val görs sker listning på närmaste folktandvårdsklinik.

Allmäntandvårdens ersättning

Ersättning från Beställarenheten för tandvård utgår med en tolftedel av årsbeloppet varje månad. Sedan 2018-01-01 är årsbeloppet 1200 kronor.

Rutiner

Profylax- och vårdprogram för barn och ungdomar ska följas. Individuella kallelseintervall gäller och maximalt 24 månader mellan två undersökningar för individer med låg risk. Med anledning av Covid-19 och ökade vårdköer har en temporär förlängning av revisionsintervallet för barn med låg risk införts. Tom 2021-12-31 gäller maximalt 36 månader.

Vid undersökning ska vårdrapport fyllas i och sändas till Beställarenheten för tandvård. Från Folktandvården Gävleborg AB sänds informationen via fil en gång per månad.

Blanketter

Vårdgivaranmälan, blankett för att lista patient hos vårdgivare.

Vårdrapport blankett som ska fyllas i vid samtliga undersökningstillfällen (fullständig undersökning).

Anvisningar till vårdrapport.

Specialisttandvård

Specialisttandvård är avgiftsfri för patienten, om den är i enlighet med Regionens anvisningar.

24-åringar som har rätt till regionens tandvårdsstöd

Om en individ har rätt till något av Region Gävleborgs tandvårdsstöd gäller regelverket för respektive stöd. Behandling som utförs inom N-, F- och S-tandvård faktureras Beställarenheten för tandvård i 100 %. Patienten betalar ingen besöksavgift.

Tandvård i andra regioner

Det skiljer sig angående tillvägagångssätt och hur ersättning betalas ut i olika regioner. Därför bör alltid kontakt tas med motsvarande Beställarenhet i patientens hemregion innan debitering sker. Akut vård kan faktureras enligt Folktandvårdens prislista i den egna vårdregionen. Med akut tandvård avses endast ett första besök. Om ytterligare behandling krävs ska alltid ansvarig klinik kontaktas innan vidare behandling utförs.

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra regioner (pdf)