Remiss

När en remiss skrivs till bettfysiologin bör följande alltid punkter finnas med. Informera alltid patienten om att en remiss skrivs.

Detta bör finnas med i remissen

  • Din frågeställning till vår utredning.
  • Fullständiga patientuppgifter med telefonnummer (gärna mobilnummer).
  • Aktuella sjukdomar och medicinering.
  • Intensitet, duration och konsekvenser av smärta och funktionsstörning.
  • Relevanta undersökningsfynd.
  • Preliminär diagnos.
  • Nyligen utförd behandling och utfallet av denna.

Ofullständiga remisser
För patienternas bästa måste vi returnera ofullständiga remisser men vi kommer i
dessa fall ange vilken information som behöver kompletteras.

Debitering
Det är av största vikt att patienter som kommer på remiss från tandläkare (utan föregående läkarbesök) får information om att debitering gäller enligt tandvårdstaxa för besöket på specialisttandvården.