Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd

Taxa – prislista

Prislista från 15 januari 2024 – Beställarenheten för tandvård (pdf)

Prislista från 15 januari 2023 – Beställarenheten för tandvård (pdf) 

Styrdokument

Regionalt tandvårdsstöd – Regelverk Region Gävleborg – Platina id 01-514360 (pdf)

Nationella riktlinjer för tandvård – Socialstyrelsen (pdf) 

Munhälsobedömningar – anvisningar (pdf)

Rutin för äldre- och vuxna med funktionsvariationer – Platina id 09-733642 (pdf)

Munvård -  Vårdprogram Strokepatienter - Tandvården Gävleborg – Platina id 09-727206 (pdf)

Beställarenheter i andra regioner

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra regioner (pdf)

Intyg, blanketter och information 

Läkarintyg för F-tandvård

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd anges i tandvårdsförordningen (1998:1338). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS:2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ska användas vid bedömningen av om en patient har rätt till stödet.

F-tandvård - Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) – skickas för bedömning till beställarenheten för tandvård. 

Instruktioner inför ifyllande av läkarintyg för Folktandvården Gävleborg (pdf)

Postadress: Beställarenheten för tandvård, Region Gävleborg, 801 88 Gävle

Intern postadress: Budstation 56

Läkarintyg för STB

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård. 
I Socialstyrelsens meddelandeblad Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) (pdf) finns mer information om bestämmelserna i föreskrifterna. Den medicinska bedömningen görs av läkare medan bedömningen om patient ska beviljas bidrag görs av tandvården.

STB - Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag (pdf) – patienten tar med till tandvårdskliniken

Blanketter

Förhandsbedömning (pdf) Förhandsbedömning kan även göras via C-takt Link alternativt via det webbaserade programmet MedSpace, då ställs förhandsbedömningen till robert.bohlin@regiongavleborg.se.

Medicinskt underlag – tandvård (pdf)

Avvikelserapport – Utbildning/munhälsobedömning/tandvård (pdf)

Utbildningningsinsatser

Redovisning utbildningsinsatser (pdf)

Ansökan ersättning utbildningsinsatser (pdf)

Information

Broschyr för tandvårdsstöd (pdf)