Region Gävleborg genomför medborgardialog

Med målsättningen att  få bra beslutsunderlag i nämnder, styrelse och regionfullmäktige genomförs nu en medborgardialog med invånarna i Gävleborg, för att på så sätt bidra till att bättre beslut fattas.

Region Gävleborg ser ett behov av att föra dialog med invånarna i Gävleborgs län för att få in åsikter och förslag som kan bidra till länets utveckling inom det utvalda området kultur. Regionen bidrar på olika sätt till kulturproduktion och kulturkonsumtion. Stödet till kulturen är i första hand är inriktat mot regionens egna medborgare, men ett regionalt kulturliv kan även bidra till exempel till att utveckla regionen som besöksmål.

- Genom en aktiv dialog med länets invånare tar vi nu del av hur de uppfattar länets kulturliv och -arbete och tar del av tankar och synpunkter på hur det kan utvecklas, säger Lars-Göran Langeborg, förste vice ordförande regionfullmäktige. Målet är att resultatet av medborgardialogen ska inkluderas i kommande beslutsunderlag.

Sista dag för att svara på enkäten har passerat.

Resultat hittills

Vi ser nedanstående i enkätsvaren som kommit in så här långt. 

Kommun

Sett till vart de som svarat på var de är bosatt så här långt står Gävle kommun för nästan 30 procent av inkomna svar. Följt av Bollnäs kommun och Nordanstigs kommun på vardera 14 procent.

Ålder och kön

Av de som svarat på frågan om sin ålder och kön visar det på att strax över 60 procent är kvinnor och 37 procent män.

Kvinnor som är mellan 51-60 år har varit mest aktiva att besvara enkäten så här långt. Bland män är den mest aktiva gruppen 66-80 åringar.

Kultur i länet

Hela 59 procent tycker hittills att innehållet i länets kultur är bra eller mycket bra.