Språkpaket på minoritetsspråk

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk, finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Språk som vi inom Kultur Gävleborg vill främja och ge förutsättningar för att de ska få utvecklas, bland annat genom att erbjuda de yngsta barnen ett språkpaket.

Det är berikande för barn att ta del av alla de språk som familjen talar, det ger tillhörighet och stärker identiteten. Barn klarar av att utveckla flera språk samtidigt och att ha tillgång till mer än ett språk är en rikedom.

Som familj kan en hjälpa och stötta barnet i sin språkutveckling genom att använda alla de språk som familjen talar. Att läsa tillsammans med barnet främjar språkutvecklingen och stärker barnens kulturella identitet. Därför är det viktigt att samtala och läsa på de minoritetsspråk som finns i familjen eftersom det ger barnet förutsättningar för att tillägna sig detta språk.

Regional biblioteksverksamhet värnar om att barn ska få en bra start i den språkliga utvecklingen och stärka möjligheten att tillägna sig de minoritetsspråk som familjen talar. Därför har Kultur Gävleborg arbetat fram ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk till de allra yngsta barnen 0-3 år. Språkpaketen innehåller en bok att läsa tillsammans med barnet, ett informationsblad om hur en kan hjälpa sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.

Språkpaketen är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på folkbiblioteken.

 

Kontakt