Länsmuseet Gävleborg

Museiverksamhet och kulturmiljö

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som har sina lokaler i Gävle men bedriver verksamhet i hela länet. Museet har även medarbetare stationerade i Ljusdal. Stora delar av museets samlingar är tillgängliga digitalt i DigitaltMuseum.

Verksamheten utgår från Gävleborgs läns rika kulturhistoria. Museet samlar in föremål, fotografier, konst, berättelser och mycket annat och bevarar för framtiden. Lika viktigt är tillgängliggörandet och dialogen med länets invånare.

Museibyggnaden inrymmer länets kulturhistoria i ett flertal basutställningar, från äldsta tid fram till idag. Samlingen av svensk konst är en av landets mer framträdande och utgör en viktig del av museet. Den omfattar både äldre och samtida konst. Länsmuseet Gävleborg arrangerar tillfälliga utställningar på olika teman och platser i länet. Några av dem är vandringsutställningar.

Genom att streama programverksamhet och göra videos om föremål, platser och berättelser blir Länsmuseet Gävleborg digitalt tillgängligt i både länet och landet.

Ett särskilt pedagogiskt uppdrag är tillgängliggörandet av Världsarvet Hälsingegårdar, som Länsmuseet Gävleborg delar med Hälsinglands museum.

Länsmuseets samlingar är omfattande och består av ca 80 000 föremål, 2 miljoner fotografier och drygt 3 000 konstverk.

Länsmuseets arkeologer och byggnadsantikvarier utför årligen många undersökningar och inventeringar. Museet är även remissinstans för kommuner och myndigheter i kulturmiljöärenden, samt bedriver rådgivningsverksamhet. Årliga rapporter, tillsammans med museets övriga verksamhet, utökar kunskapen om Gävleborgs läns kulturhistoria.

Bild- och formkonst och slöjd

Bild- och formkonst har varit ett framträdande område inom Länsmuseet Gävleborgs verksamhet sedan museet grundades 1940. Museets basutställningar ger en bred bild av utvecklingen inom svensk bildkonst från 1600-talet till nutid. Museet uppdaterar kontinuerligt basutställningarna med nyförvärvad samtidskonst. I tillfälliga utställningar presenterar museet samtida svenska konstnärskap. Bildkonsten är ett viktigt pedagogiskt redskap för samtal med barn och unga kring aktuella samhällsfrågor. Museet bedriver skapande konstpedagogisk verksamhet, ofta som ett verktyg i arbetet med kultur och hälsa. Form och design är ett annat viktigt verksamhetsområde, där formgivare inom textil, glas, silver och keramik särskilt lyfts fram i basutställningar och tillfälliga utställningar.

Länsmuseet Gävleborg har omfattande samlingar av slöjd och konsthantverk, främst på det textila området. Hedvig Ulfsparres textilsamling har tidigare tillhört Nordiska Museet och är av nationell betydelse. I en basutställning presenterar museet Ulfsparresamlingen, insatt i ett idéhistoriskt sammanhang. Dessutom finns delar av samlingen tillgängliga som forskningsmaterial och inspirationskälla i ett pedagogiskt ordnat, öppet studierum. Museet anordnar också workshops och slöjdcaféer där besökarna utvecklar sitt eget skapande med fler ingångar än de traditionella. Global slöjd, queerslöjd, minoriteters slöjd, hållbar slöjd och gerillaslöjd är exempel på samtida rörelser som samspelar med och berikar det textila kulturarvet.