Kultur Gävleborg

Biblioteksutveckling

Bibliotekslag (2013:801) omfattar regional biblioteksverksamhet.

Den regionala biblioteksverksamheten kompetensutvecklar, samordnar och ger utvecklingsstöd till folkbiblioteken i Gävleborgs län. Ambitionen är att genom folkbiblioteken ge alla invånare jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice samt stöd till formellt och informellt lärande.

Den regionala biblioteksverksamheten bedriver omvärldsbevakning, driver projekt och tar fram metoder för verksamhetsutveckling.

Crossmedia

Kultur Gävleborgs unika verksamhetsutveckling inom crossmedia utvecklar kompetenser, metoder och samordning i länet. Genom utvecklingsstöd bidrar verksamheten till att höja kunskapsnivån om digitaliseringens möjligheter, crossmedia, transmedia och deltagarkultur. Metodutveckling handlar ofta om att driva pilotprojekt för barn och unga med inkludering och mångfald som mål.

Verksamhetsutveckling inom crossmedia samverkar främst med kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag och kommunala verksamheter för att föra in crossmediaperspektivet i deras ordinarie verksamheter. Det handlar om deltagande, tillgängliggörande, inkludering och demokratisering genom exempelvis spelutveckling, gestaltande eller olika former av digitalisering.

Från och med 2021 utforskar verksamhetsutveckling inom crossmedia spelkultur regionalt och interregionalt.

Dans

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom dans ska förankra, synliggöra och utveckla dansen i Gävleborg. Dansverksamheten arrangerar mötesplatser, fortbildningar, workshops och inspirationsdagar där dansverksamma, föreningsliv, dansintresserade och kulturtjänstepersoner är målgrupper. Dansverksamheten arbetar dessutom med området dans och hälsa.

Verksamhetsutveckling inom dans arbetar för att stärka och synliggöra dans som konstform i länet genom bland annat bidrag, produktionssamarbeten, residens och skolutbud. Detta arbete sker bland annat i samverkan med andra konstformer, i samarbete med Riksteatern Gävleborg samt länets arrangörer, kommuner och föreningar.

Verksamheten förmedlar professionella dansföreställningar: skolföreställningar, föreställningar på äldreboenden och offentliga föreställningar. Kultur Gävleborg stödjer även nationella och internationella gästspel, genom bland annat Dansnät Sverige.

Genom att arrangera workshops och dansläger stödjer verksamhetsutveckling inom dans barns och ungas rätt att utrycka sig genom dans. Barn och unga ges möjlighet att skapa dans och koreografi, utöva dans samt uppleva professionell dans som publik. Dansverksamheten arbetar även med mentorskapsprogram för ungdomar.

Film

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film bidrar till ett levande filmliv i hela länet. Den regionala filmverksamheten ska genom samverkan, samordning och bidragsgivning möjliggöra för länets kommuner, filmskapare och övriga kulturarbetare inom filmbranschen och civilsamhälle att själva eller tillsammans arbeta med filmkulturfrämjande och filmpedagogik. Kultur Gävleborg arbetar med mötesplatser, fortbildningar och workshops, stöd, pilotprojekt och varaktig verksamhet inom tre delområden: visning och spridning, barn och unga samt talang. Uppdraget sker med vägledning av de nationella filmpolitiska målen.

Kultur Gävleborg arbetar med film-, medie- och informationskunnighet för barn och unga, ofta i samarbete med kommunerna. På så sätt får barn och unga möjligheten att förstå och ta till sig den rörliga bildens språk, villkor och genomslagskraft vilket är centralt för en fungerande och jämlik demokrati. Detta ger förutsättningar till kritisk, kreativ och kulturell kompetens och förståelse för film och rörliga bilder som konstform.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska möjliggöra utveckling för visningsverksamhet i länet i samarbete med länets biografer och andra filmvisare. Att arbeta med digitaliseringens möjligheter bidrar till att skapa tillgängliga, interaktiva och nära mötesplatser.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska stärka förutsättningarna för en kreativ och kvalitativ filmproduktion i Gävleborg genom utvecklings- och projektstöd, handledning, ekonomiskt eller tekniskt stöd. Särskilt fokus ligger på unga filmskapare och talangutveckling.

Hemslöjd

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd, syftar till att bevara kunskapen om slöjdens material, tekniker och traditioner. Men också bidra till slöjdens utveckling samt stärka slöjden som näringsgren och dess relevans i samtiden, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd verkar för att de som anlitar professionella slöjdare och övriga kulturskapare ger ekonomisk ersättning för deras arbete, lön eller arvode enligt rekommendationer från nationella intresseorganisationer.

Verksamhetsutveckling inom hemslöjd initierar och samordnar insatser i samarbete med lokala föreningar, länets museer, studieförbund, kommuner, slöjdföretagare samt också med kollegor, regionalt, interregionalt och nationellt. En del av uppdraget innebär att tillvarata slöjdens förmåga att skapa mötesplatser över språkliga och kulturella gränser. Att tillgängliggöra och inspirera till eget skapande är också en viktig del för verksamhetsutveckling inom hemslöjdsområdet.

Konst

Verksamhetsutveckling inom konst stärker, främjar och utvecklar ett levande och hållbart konstliv i Gävleborg. Verksamhetsutveckling inom konst verkar genom ett nära och lyhört samarbete med länets aktörer. Uppdraget innebär bland annat att erbjuda angelägna och kompletterande verktyg i form av fortbildning, mötesplatser eller teknisk utrustning. Det kan röra sig om utbildningar, nätverksträffar eller olika stöd som möjliggör erfarenhetsutbyten för exempelvis konstnärer, bildlärare, föreningar eller kulturtjänstepersoner.

Verksamhetsfältet omfattar allt från sociala och integrerande konstprojekt, ett synliggörande av konsten som samhällsskildrare, till konst som en utgångpunkt för lärande och kritisk reflektion.
Genom konstpedagogiken, vandringsutställningar och fortbildningar länkar verksamhetsutveckling inom konst samman med Region Gävleborgs konstsamlingsverksamhet. Detta bland annat i form av förankringsarbete kring konst, utställningsteknik och konstnärliga processer och stöd till länets arrangörsled och professionella kulturskapare. I detta sammanhang sprider verksamhetsutveckling inom konst kunskap om bland annat MU-avtal (ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar).

Litteratur

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom litteratur har ett tydligt regionalt uppdrag att stärka, främja och utveckla litteraturen i Gävleborgs län i samverkan med länets aktörer. Verksamheten stödjer och skapar nya litterära arenor i länet i samverkan med bland annat kommunerna och civilsamhället samt initierar nätverk för bland annat för författare/översättare, litterära sällskap och bibliotekspersonal.

De större återkommande satsningar inom litteraturområdet som verksamheten genomför, i samarbete med aktörer inom och utanför kultursektorn, bidrar till att höja kunskapen om litteraturen i länet, synliggöra skrivande på olika nivåer och öka lusten till läsning.

Författarnas och läsningens villkor är i ständig förändring och villkoren på det litterära fältet påverkar möjligheterna att verka konstnärligt som yrkesverksam. Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom litteratur både följer och är med och påverkar den litterära utvecklingen nationellt för att skapa de bästa möjligheterna för länets aktörer.
I samarbete med bland annat Litteraturhuset Trampolin i Sandviken genomför verksamheten satsningar på barn och ungas skrivande och på möten mellan de författare som skriver för barn och unga och deras läsare.

Musik

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik syftar till att alla invånare och de som vistas i länet ska ha tillgång till professionell musik inom olika genrer. Verksamheten producerar och samordnar turnéläggning och marknadsföring samt subventionerar kostnaderna. Kultur Gävleborg erbjuder musikserier med professionella musiker och stöttar flera musikfestivaler och konserter i Gävleborg. Genom att förmedla produktioner från fria grupper och ta fram produktioner för specifika behov erbjuder Kultur Gävleborg ett brett, flexibelt och decentraliserat utbud till länets arrangörer. Därmed får musikverksamheten en högre grad av angelägenhet för länsinvånarna.

Kultur Gävleborgs främjande verksamhet och produktion inom musik driver två egna ungdomsorkestrar och flera projekt som riktar sig till unga personer för att ge unga möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor. Verksamheten erbjuder också konserter och workshops med professionella musiker till förskola, skola och kulturskola och samarbetar med olika arrangörer i länet.

Kultur Gävleborg erbjuder arrangörsutbildning, mentorskap och publikutveckling.

Kultur Gävleborg samverkar med Gävle Symfoniorkester och verksamheterna kan tillsammans erbjuda länet ett varierat och rikt utbud av hög kvalitet.

Samspelet med länets kommuner och den ideella sektorn är av största vikt.

Världsarvet Hälsingegårdar

Kultur Gävleborgs uppdrag inom Världsarvet Hälsingegårdar är att bedriva strategiskt arbete kopplat till kommunikation, information och hållbar utveckling i enlighet med Unescos regelverk och Riksantikvarieämbetets nationella strategi för världsarvsarbete.

Detta uppdrag sker genom samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer och innebär omvärldsbevakning och nätverkande.

En viktig uppgift i detta uppdrag handlar om att bidra till framtagande av Världsarvet Hälsingegårdars förvaltningsplan och arbeta utifrån den, särskilt inom åtgärderna ”Kunskapsutveckling”, ”Publikt arbete” samt ”Delaktighet och samverkan”.

Region Gävleborg ingår i Världsarvsrådet som Länsstyrelsen Gävleborg samordnar, med ansvar för den övergripande förvaltningen av Världsarvet Hälsingegårdarna.