Kultur Gävleborg

Alueellinen kirjastoa ja lukemista edistävä toiminta

Kirjastolaki (2013:801) pitää sisällään alueellisen kirjastotoiminnan. Alueellinen kirjastotoiminta kehittää Gävleborgin kansalaiskirjastojen asiantuntemusta, koordinoi ja tukee niiden kehitystä. Tavoitteena on, että kirjaston avulla kirjallisuus, tieto ja kirjastopalvelut ovat tasavertaisesti kaikkien asukkaiden saatavilla, samoin tuetaan myös oppimista muodollisesti ja epämuodollisesti.
Alueellinen kirjastotoiminta harjoittaa liiketoimintatiedon hallintaa, ylläpitää projekti- ja menetelmäkehitystä.

Crossmedia

Kultur Gävleborgin uniikin crossmedia-toiminnan kehittäminen kehittää asiantuntemusta, menetelmiä ja koordinointia läänissä. Kehitystuen avulla toiminta myötävaikuttaa siihen, että tieto digitalisaation mahdollisuuksista, crossmediasta, transmediasta ja osallistujakulttuurista lisääntyy. Menetelmien kehittämisessä on usein kyse lapsille ja nuorille suunnatuista pilottiprojekteista, joissa tavoitteena on osallistuminen ja monimuotoisuus.

Crossmedia-toiminnan kehittäminen tapahtuu etupäässä yhdessä niiden kulttuuritoimijoiden kanssa, joilla on vakinaisia alueellisia toimeksiantoja ja kunnallisia toimintoja, jotta he voivat esitellä crossmedia-näkökulmaa varsinaisissa toiminnoissaan. Kyseessä on osallistuva, saavutettavissa oleva sosiaalinen  osallistuminen ja demokratisointi esimerkiksi pelikehityksen, hahmottavan tai muun digitalisoinnin muodon avulla.

Elokuva

Kultur Gävleborgin elokuva-alaan liittyvän toiminnan kehittäminen myötävaikuttaa elokuvaharrastuksen elävöittämiseen koko läänissä. Alueellisen elokuvatoimen pitää yhteistyön, koordinoinnin ja myötävaikutuksen avulla mahdollistaa se, että läänin kunnat, kulttuuritoimijat ja kolmas sektori voivat yksinään tai yhdessä käynnistää, harjoittaa tai toteuttaa elokuvakulttuuria edistäviä ja elokuvan suhteen kasvatuksellisia projekteja.

Kultur Gävleborg myötävaikuttaa siihen, että elokuvakulttuuri ja elokuvan tekijät lähestyvät läänin asukkaita esimerkiksi siten, että luodaan kohtaamispaikkoja, järjestetään jatkokoulutuksia ja työpajoja, tuetaan ja tehdään pilottiprojekteja sekä tuotetaan tietynlaista kasvatuksellista materiaalia. Tällä tavalla Kultur Gävleborg tukee Koulukino-toimintaa, kulttuurikoulun elokuvia, Luovaa koulua ja kulttuurienvälisiä, elokuviin liittyviä projekteja.

Kultur Gävleborgin toiminnan kehittäminen elokuva-alalla mahdollistaa näytöstoiminnan kehittämisen läänissä, siten että kehitetään asiantuntemusta ja organisointia sekä tuetaan läänin elokuvateattereiden ja muiden elokuvia esittävien tahojen kehitystä ja projekteja. Työskentely digitalisoinnin tuomien mahdollisuuksien kanssa myötävaikuttaa saavutettavien, vuorovaikutteisten kohtaamispaikkojen luomiseen.

Kultur Gävleborgin toiminnan kehittäminen elokuva-alalla vahvistaa luovan ja laadukkaan elokuvantuotannon edellytyksiä Gävleborgissa tukemalla kehitystä ja projekteja, opastamalla, tukemalla taloudellisesti tai teknisesti sekä verkostojen, kohtaamispaikkojen ja jatkokoulutusten avulla. Huomion keskipisteessä tulee erityisesti olla nuorten elokuvantekijöiden ja lahjakkuuksien kehitys.

Kirjallisuus

Kirjallisuus on uusi taidealue Kultur Gävleborgille. Alueellisilla panostuksilla pyritään koordinoimaan, tekemään yhteistyötä, lisäämään näkyvyyttä, vahvistamaan ja tukemaan kirjallisuutta taidemuotona. Suuntaa antavana on ollut kansallinen tavoite, joka on muotoiltu julkaisussa “Lukemisen kulttuuri (SFS 2012:65): kaikille, taustastaan ja edellytyksistään huolimatta, tulee tarjota korkealaatuista kirjallisuutta”.
Kultur Gävleborgin on kehitettävä strategioita ja rakenteita käydäkseen keskustelua ja tehdäkseen yhteistyötä kirjailijoiden, kuntien edustajien, kolmannella sektorilla työskentelevien kirjallisten toimijoiden sekä sivistyksellisten ja luovien ammattien kanssa. Julkaisu on tulevien reittivalintojen ja alueen kehityksen pohjana.

Kuvataide

Taidetoiminnan kehittäminen vahvistaa, tukee ja kehittää Gävleborgin elävää ja kestävää taide-elämää. Taidetoiminnan kehittäminen tapahtuu läheisen ja herkän yhteistyön avulla läänin toimijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy muun muassa välttämättömien ja täydentävien työkalujen tarjoaminen jatkokoulutuksen, kohtaamispaikkojen tai teknisten varusteiden muodossa. Kyse voi olla koulutuksesta, verkostotapaamisista tai muista tuen muodoista, jotka mahdollistavat kokemusten vaihdon esimerkiksi taiteilijoiden, kuvaamataidonopettajien, yhdistysten tai kulttuurityöntekijöiden välillä.

Toiminta-ala käsittää kaiken alkaen sosiaalisista ja integroivista taideprojekteista, taiteen tekemisestä näkyväksi yhteiskunnan kuvaajana ja päätyen taiteeseen, joka on oppimisen ja kriittisen ajattelun lähtökohtana.

Taidekasvatus, kiertelevät näyttelyt ja jatkokoulutukset linkittävät taidetoiminnan kehittämisen yhteen Gävleborgin alueen taidekokoelmatoiminnan kanssa. Tämän lisäksi muun muassa taiteeseen liittyvää tukityö, näyttelytekniikka ja taiteelliset prosessit sekä tuki läänin organisaatioille ja kulttuurin ammattilaisille. Tässä yhteydessä taidetoiminnan kehittäminen levittää tietoa muun muassa MU-sopimuksesta (kehyssopimus taiteilijoille suoritettavista korvauksista liittyen avunantoon näyttelyissä).

Gävleborgin alueen taidekokoelmatoiminta on ottanut tehtäväkseen hallinnoida, tuottaa ja elävöittää taidekokoelmia, muun muassa niin kutsutun yhden prosentin säännön avulla. Taiteellisen miljööhahmottelun tavoitteena on myötävaikuttaa innostavaan ja inhimilliseen miljööseen Gävleborgin alueen toimintojen puitteissa.

Muotoilu ja käsityö

Kultur Gävleborgin kotiteollisuustoiminnan kehitys pyrkii säilyttämään käsityön perinteet, vaikuttamaan käsityön kehittämiseen sekä vahvistamaan käsityötä elinkeinona ja sen tärkeyttä nykyaikana. Kotiteollisuustoiminnan kehittäminen käynnistää ja koordinoi suorituksia, pääasiallisesti yhteistyössä Gästrike-Hälsingen kotiteollisuusliiton, paikallisten yhdistysten, läänin museoiden, opiskelijaliiton ja käsityöläisten kanssa.

Yksi toimeksiannon osa on suojella käsityötaitoa, joka luo kohtaamispaikkoja yli kielellisten ja kulttuuristen rajojen. Kotiteollisuustoiminnan kehittäminen myötävaikuttaa lisäksi siihen, että käsityötä katsotaan kestävyysnäkökulmasta, inspiroidaan luomaan itse ja ajattelemaan uudella tavalla sekä säilyttämään ja levittämään tietoa erilaisista materiaaleista ja tekniikoista.

Musiikki

Kultur Gävleborgin musiikkia ja sen tuotantoa edistävä toiminta tähtää siihen, että kaikilla asukkailla ja läänissä oleskelevilla on mahdollisuus nauttia ammattimaisesti harjoitetusta, kaikentyylisestä musiikista. Toimintaan kuuluu kiertueiden järjestämistä ja organisointia samoin kuin markkinointia, sen kautta avustetaan myös kuluissa. Kultur Gävleborg tarjoaa ammattimuusikoiden musiikkisarjoja ja tukee useita Gävleborgissa järjestettäviä musiikkifestivaaleja ja konsertteja.
Välittämällä riippumattomien ryhmien tekemiä tuotantoja tai sellaisia tuotantoja, jotka on laadittu erityistarpeisiin, Kultur Gävleborg tarjoaa laajan, joustavan ja hajautetun tarjonnan läänissä toimiville organisoijille. Näin musiikkitoiminnan tärkeysastetta saadaan nostettua läänin asukkaiden keskuudessa. Monet musiikkiohjelmat syntyvät yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Kultur Gävleborgin musiikkia ja sen tuotantoa edistävä toiminta ylläpitää kahta omaa nuoriso-orkesteria ja useita projekteja, jotka kohdistuvat nuorille, jotta heillä olisi mahdollisuus kehittää musikaalisia kykyjään. Toiminta tarjoaa myös ammattimuusikoiden konsertteja ja työpajoja esikouluille, kouluille ja kulttuurikouluille sekä toimii yhdessä läänin eri tapahtumajärjestäjien kanssa.

Kultur Gävleborg tekee yhteistyötä Gävlen sinfoniaorkesterin kanssa ja ne voivat näin yhdessä luoda läänille vaihtelevan, rikkaan ja korkealaatuisen musiikkitarjonnan.

Kultur Gävleborg tarjoaa koulutusta tapahtumien järjestämiseen, mentorointia ja yleisösuhteen kehittämistä. Yhteistyö läänin kuntien ja niiden aatteellisten alueiden välillä on erittäin tärkeää.

Tanssi

Kultur Gävleborgin tanssitoiminnan kehittäminen tarkoittaa tanssin aseman lujittamista, näkyvyyden lisäämistä ja kehittämistä Gävleborgissa. Tanssitoiminnan kehittäminen sisältää koulutusten järjestämistä, verkostoitumistapaamisia ja inspiraatiopäiviä, joiden kohderyhmänä ovat aktiiviset tanssijat, yhdistystoiminta ja kulttuurin parissa työskentelevät henkilöt.

Tanssin toiminnan kehittämisellä pyritään vahvistamaan, kehittämään ja lisäämään ammattitanssin näkyvyyttä. Erityistoimet koskevat hiphop-kulttuurin edistämistä. Tätä työtä tehdään muun muassa toimien yhdessä muiden taidemuotojen sekä kuntien kanssa. Tanssin toiminnan kehittäminen tarjoaa tanssiresidenssejä, työpajoja ja yleisö- ja organisaatiokehitystä sekä julkisille järjestäjille että esikouluille/kouluille.

Toiminta välittää ammattitanssiesityksiä sekä kouluihin että julkisille järjestäjille ja myötävaikuttaa siihen, että Dansnät Sverige, Riksteatern, NorrDans ja riippumattomat tanssiryhmät voivat järjestää kansallisia ja kansainvälisiä vierailunäytöksiä. Tällä tavalla läänin asukkaat voivat olla osallisina korkealaatuisessa tanssitaiteessa sekä yleisönä että aktiivisina harrastajina. Ammattimaisen tanssin saatavuus paranee, kun läänin näyttämöille tarjotaan tanssibusseja, jolloin myös kuntien ja teatteriyhdistysten panostus lisääntyy.

Tanssitoiminnan kehittäminen välittää koulutuksia ja inspiraatiopäiviä, joihin sisältyy esimerkiksi Dansväskan. Materiaali on suunnattu erityisesti vanhemmille henkilöille sekä toimintarajoitteisille tai erityistarpeita omaaville henkilöille. Materiaali toimii työkaluna kehon sekä aistien toiminnan harjoittamiselle, jotta tanssia voitaisiin käyttää ilmaisutapana.

Järjestämällä työpajoja ja tanssileirejä yhdessä muiden sidosryhmien kanssa tanssitoiminnan kehittäminen tukee myös lasten ja nuorten oikeutta ilmaista itseään tanssin avulla. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus saada kokemusta  ammattimaisesta tanssista yleisönä, tuottaa tanssia ja koreografioita sekä tanssia itse esimerkiksi esteettisen oppimisprosessin avulla.

Maailmanperintökohde Hälsinglandin talonpoikaistilatd

Kultur Gävleborgin tehtävä Hälsinglandin talonpoikaistalojen maailmanperintöstatuksen puitteissa on strateginen työ yhdistettynä viestintään, informaatioon ja kestävään kehitykseen Unescon säännöstön mukaisesti. Tavoitteena on tukea läänin eri toimijoita muun muassa liiketoimintatiedon hallinnan avulla sekä panostamalla kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Kultur Gävleborgissa on jo syyskuusta 2016 lähtien työskennellyt Hälsinglandin talonpoikaistalojen maailmanperintöstatukseen keskittynyt toiminnan kehittäjä, jonka  tehtävänä on muun muassa työstää maailmanperinnön hallintosuunnitelmaa, hoitaa viestintää ja markkinointiin liittyvää työtä, tuottaa tietoa ja laatia ehdotuksia  luentoja ja seminaareja varten sekä jakaa tietoa maailmanperinnöstä.