Ett tåg passerar under en landsväg

Gävleborg är en viktig pusselbit för Sveriges transportsystem

Trafikverket har idag skickat in ett inriktningsunderlag till regeringen för hur infrastrukturen i Sverige kan komma att utvecklas för perioden 2026–2037. Region Gävleborg får nu möjlighet att analysera materialet och yttra sig om de viktiga prioriteringar vi ser i länet.

– Det är positivt att Trafikverket väljer att satsa mer på vägunderhåll, här i Gävleborg har det varit eftersatt länge. Det är utmanande att det finns så stora underhållsskulder både vad gäller järnvägar och vägnät i hela Sverige samtidigt som ekonomin är knapp. Region Gävleborg kommer att fortsätta arbeta för satsningar på E4 och Ostkustbanan. Den sistnämnda är dessutom i dagsläget med enkelspår sårbar, med ett dubbelspår får vi en robustare järnväg, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande.

Läs också: Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037 - Regeringen.se
Inriktningsunderlaget är ett steg i regeringens inledda arbete med att uppdatera framtidens infrastruktur. Region Gävleborg har redan i ett tidigare skede i processen fått lämna in önskade satsningar till Trafikverket. Vilka är:

  • Vikten av att Ostkustbanan prioriteras, med dubbelspårsutbyggnad för att förbättra regionens transitsystem och minska restiderna.
  • För Gävleborg och för transittrafiken på E4 är det viktigt att ombyggnation av etappen Kongberget–Gnarp prioriteras.
  • Det finns också betydande påfrestningar på E4 norr om Gävle, med ökande problem som köbildning och försämrad trafiksäkerhet. Region Gävleborg önskar en tidigare prioritering av en ombyggnation till fyrfilig motorväg.
  • Vi ser ett ökat behov av vägunderhåll men ser samtidigt utmaningen med det nuvarande gapet mellan underhållsbehov och budget. Ökad kostnadskontroll är nödvändig för att säkerställa långsiktig hållbarhet.
  • Länsplanernas ramar behöver öka och Regionerna behöver ges större möjligheter till inflytande för att länsplanerna ska stärka den regionala utvecklingen.

Läs mer: Länsplan - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
Vi ska i veckan djupare analysera inriktningsunderlaget från Trafikverket och därefter yttra oss efter de viktiga prioriteringar vi ser i länet. Det ger oss möjlighet att säkerställa och påverka det framtida infrastrukturarbetet.
Region Gävleborg ska lämna synpunkter på underlaget till regeringen under våren.

Se inriktningsunderlaget i sin helhet: Inriktningsunderlag - Bransch (trafikverket.se)