Region Gävleborg reducerar inhyrningen av sjuksköterskor kraftigt

Med start efter sommaren kommer Region Gävleborg att reducera antalet så kallade allmänna hyrsjuksköterskor drastiskt inom organisationen. Målsättningen är att gå från en inhyrd bemanning av allmänsjuksköterskor, som idag ligger på 14 procent, ner till 2 procent. Samtidigt fortsätter satsningarna på de egna medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

Inhyrningen av all hyrpersonal kostade Region Gävleborg totalt mer än 450 miljoner kronor under 2022.

– Det är skattepengar som vi hellre ska använda till att anställa fler medarbetare och ge dem möjlighet till vidareutveckling så att de vill och kan bidra till att vi får en hälso- och sjukvård i framkant i Gävleborgs län. Ju fler egna medarbetare och mindre inhyrd personal desto bättre möjligheter till avlastning, bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter får vi. Det ligger därför i mångas intresse att växla över från hyrpersonal till fler egna medarbetare, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Hyrpersonal ska vara en tillfällig lösning för att täcka akuta behov, tillfälliga personalbrister eller när vi behöver särskild specialistkompetens, inte en ständig del i verksamheten, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Arbetet för att erbjuda hyrpersonalen en fast anställning har redan börjat och samtidigt görs flera insatser för att fokusera mer på Region Gävleborgs nuvarande och kommande medarbetare.

– Våra medarbetare är vår största tillgång och dem vill vi göra satsningar för. För sjuksköterskor på särskilt utpekade enheter införs en kontinuitetsersättning, ett särskilt lönetillägg med start 1 oktober. En sjuksköterska som uppfyller kriterier för kontinuitetsersättning kommer att få extra ersättning per månad vilket kan uppgå till totalt 24 000 – 36 000 kr per år beroende på vilken nivå av kriterier som uppfylls, säger Ulrika Boström Gatti, HR-direktör.

Beslutet att reducera antalet inhyrda sjuksköterskor är bara ett första steg för Region Gävleborg mot att bli hyroberoende och skapa en stabil och hållbar arbetskraft i hälso- och sjukvården. Fler kategorier av hyrpersonal kommer blir aktuella för liknande reduceringar.

Mer information

Med oberoende av hyrpersonal menas att Region Gävleborg har en tillräcklig bemanning för att klara sitt uppdrag med egna medarbetare och att det endast anlitas inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar eller då en särskild kompetens saknas.