Region Gävleborg näst bäst att förbättra vårdens tillgänglighet

Region Gävleborg får ytterligare 64 miljoner kronor i extra statsbidrag för sitt arbete med att korta väntetiderna till hälso- och sjukvården. Det beslutade regeringen i slutet av december. Tidigare har Region Gävleborg fått 21 miljoner kronor under 2023. Totalt får regionerna dela på 2,5 miljarder under 2023, för att de lyckats förbättra tillgängligheten i vården.

Region Gävleborg kom under 2023 på andra plats av landets 21 regioner med att uppfylla flest krav för de extra statsbidragen för ökad tillgänglighet i vården.

”Glädjande att vi återigen lyckas”

Det är tredje året som Region Gävleborg lyckas få en topplacering i det som också kallats för ”nya kömiljarden”. År 2022 låg vi på första plats och uppfyllde då flest prestationskrav av samtliga regioner. Även 2021 blev det en första plats och vi tog då emot den högsta ersättningen per invånare.

– Det är mycket glädjande att vi återigen lyckas förbättra tillgängligheten till vården. Det är resultatet av ett långsiktigt och framgångsrikt arbete som pågått i flera år. Att vi lyckas beror på personalens mycket breda och höga kompetens och det är ett bevis på att vårt arbete är framgångsrikt, säger Martin Anderson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Väntetider mäts inom nio områden

Regeringen fördelar det extra statsbidraget utifrån hur väl en region lyckas förbättra tillgängligheten under året. Det är regionens totala prestation som räknas och tillgängligheten mäts inom nio områden. Ju bättre en region klarar av att uppfylla prestationskraven desto mer pengar tilldelas. Exempelvis mäts väntetiderna till ett första vårdbesök, en operation eller åtgärd, och/eller ett återbesök inom specialistsjukvården. Även väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin mäts, och väntetider till en medicinsk bedömning inom primärvården bland annat.

– Vi har hela tiden understrukit vikten av kontinuitet i vården för att patienter ska få rätt bedömning och ett bra bemötande. Då slipper vi se patienter åka ping-pong i vårdflödet. Ett rationellt vårdförlopp gynnar både vårdtagare och vårdsystemet. Den här nationella topplaceringen är ett bevis på att vi hittat rätt och att vi kunnat behålla goda arbetssätt över tid, säger Jennie Forsblom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Digitala lösningar viktigt komplement

Även för 2024 finns en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att dela ut det extra statsbidraget för förbättrad tillgänglighet.

– Tillgänglighet handlar inte bara om kortare vårdköer utan även om öppettider och geografisk närhet, och om hur digitala lösningar används i vårdkontakter med patienter. Vi uppmuntrar därför fler att använda digitala lösningar i sin kontakt med sjukvården som vår egen vårdtjänst Min vård Gävleborg. Digitala vårdkontakter kommer bli ett viktigt komplement när vårdbehovet väntas öka i framtiden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Andersson.

Nära två miljarder kronor till regionerna för arbetet med ökad tillgänglighet i vården under 2023 – Regeringen.se