80286

Minskad andel rökare och alkoholanvändare hos elever i årskurs 9 i Gävleborgs län

Andelen rökare och alkoholkonsumenter minskar bland niorna i Gävleborg. Detta visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Alkohol- och drogvaneundersökningen genomförs i gymnasiets årskurs 2 och årskurs 9 vart tredje år.

Syftet med skolundersökningen är att följa utvecklingen och mönster av användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Undersökningarna genomförs av CAN i samarbete med Region Gävleborg som samordnar kontakten med de kommunala drogsamordnarna och som bearbetar och analyserar grundmaterialet för Gävleborg. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag för såväl för planering som uppföljning av det förebyggande arbetet.

Resultatet av CAN- undersökningen visar att andelen av Gävleborgs niondeklassare som dricker och tar narkotika är lägre än i riket. Andelen som någon gång druckit alkohol i åldersgruppen minskar i hela Gävleborg och andelen är nu nere på den lägsta nivån sedan enkätens start år 1998. Länet som helhet ligger också under rikssnittet för övriga indikatorer.

Fortsatt minskad dagligrökning och alkoholkonsumtion

Undersökningens resultatet visar att andelen dagligrökare och alkoholkonsumenter i årskurs 9 för samtliga kön fortsätter att minska - vilket är en trend som pågått sedan mätningen började i mitten av 90-talet. I år uppgav cirka en procent av deltagarna att de röker varje dag, till skillnad från knappt 12 procent år 1996 och cirka två procent 2020.

36 procent av deltagarna uppgav att de någon gång har druckit alkohol, vilket kan jämföras med 79 procent år 1998. Riket har fler alkoholkonsumenter än i länet, där 44 procent uppgav att de någon gång druckit alkohol.

Narkotikaanvändning kvar på samma nivå men är lägre än riket

Andelen som i årets enkät uppgett att de någon gång använt narkotika ligger kvar på ungefär samma nivå som 2020 (runt 5 procent). Det är nästan ingen skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller narkotikaanvändning. I riket är andelen som någon gång använt narkotika något större (7 procent).

Snusningen kvar på samma höga nivå och fler använder e-cigaretter

Undersökningens resultat visar att andelen som snusar både mer sporadiskt och varje dag ligger kvar på ungefär samma andel som 2020 (runt 12 procent). Det sågs därmed inte samma branta uppgång som mellan 2017 och 2020. Pojkar snusar fortfarande mer än flickor, men skillnaderna är inte lika tydliga när det kommer till det vita snuset. Dubbelt så många pojkar som flickor snusar varje dag (knappt nio respektive fyra procent), men ungefär lika många pojkar och flickor snusar vitt snus varje dag (fem respektive fyra procent). En bidragande faktor till den tidigare kraftiga ökningen av snus bland flickor är det tobaksfria snuset (även kallat vitt snus). Användandet av e-cigaretter (även kallad vaping) har också ökat signifikant sedan förra mättillfället. Andel elever som uppgav att de någon gång testat e-cigaretter har ökat från 26 till 37 procent mellan år 2020 och 2023.

Tydligt samband mellan alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakanvändning (ANDT) och bland annat skolk

Resultatet av CAN-undersökningen visar ett tydligt samband mellan ANDT-användning och skolk i skolan. Skolkare tenderar i högre utsträckning använda alkohol, nikotin, droger och tobak jämfört med icke-skolkare. Liknande signifikanta samband gäller för de som inte trivs i skolan, samt för de som inte är nöjd med sig själv och sin egen hälsa.