Forskning i samverkan om lärdomar från covid

Hälso- och sjukvården utsattes under pandemin för påfrestningar som aldrig upplevts tidigare. På kort tid krävdes eskalerad kapacitet för att vårda en ny patientgrupp med en samhällsfarlig och i många fall intensivvårdskrävande infektionssjukdom.

– Vi ville ta reda på vad vi kunde lära oss av det i efterhand, säger Petronella Bjurling-Sjöberg, patientsäkerhetssamordnare och disputerad intensivvårdssjuksköterska i Region Sörmland, en av de sju organisationerna i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Petronella är projektledare för en stor samverkansgrupp som forskar på lärdomar från den mest intensiva covid-19-perioden. De har samlat och analyserat empiriska erfarenheter från olika sammanhang för att förstå och förklara den omställning av hälso- och sjukvården som skedde under pandemin.

– Preliminära resultat visar att arbetsförhållanden, etik och patientsäkerhet påverkades, berättar Petronella. Projektet förväntas ge underlag för verksamhetsutveckling som främjar proaktivt patientsäkerhetsarbete, hållbar arbetsmiljö och etiskt förhållningssätt i närtid såväl som förbättrad beredskap inför framtida kriser.

Det här arbetet spänner över olika forskningsfält, vilket gör att flera olika kompetenser behövs. Att samverka över professions-, verksamhets- och organisationsgränser har varit en framgångsfaktor:

– Det har verkligen varit en fördel med en bredd av kompetens och erfarenhet i forskningen, både kliniskt och forskningsmetodologiskt. Perspektiv och insikter från olika organisationer främjar förståelsen av data och så småningom spridningen av resultat och kunskap.

– Det är också skönt att dela arbetsbördan, och sporrande att lära av och stödja varandra när det är tufft. För det har det varit. All forskning går i vågor och stöter på motstånd ibland. Då har det varit skönt att ha varandra.

Läs mer

Vill du läsa mer om det här är du välkommen till det regionala forskningsrådets webbplats.

Forskningsprojektet finansieras delvis av det regionala forskningsrådet (RFR).

RFR bygger på samarbete kring den patientnära och kliniska forskningen som bedrivs inom Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län (Sjukvårdsregion Mellansverige). Föreståndare för det regionala forskningsrådet är Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör i Region Gävleborg.