Bukspottkörtelcancer

Cirka 1 500 personer drabbas varje år i Sverige av cancer i den bukspottsproducerande exokrina pankreas (ICD C25.0-9 exklusive C25.4, endokrina hormonproducerande tumörer) eller i det periampullära området, dvs. inkl. distal gallgångstumör (C24.0), tumör i ampulla Vateri (C24.1) respektive duodenum (C17.0).

Dessa tumörformer ter sig ur ett patientperspektiv och kliniskt perspektiv lika beträffande symtom, utredning och behandling, varför de inkluderas i såväl det nationella vårdprogrammet som kvalitetsregistret. Pankreascancer utgör > 80 % av dessa tumörer. P.g.a. sjukdomens diffusa symtom och avsaknaden av ett enkelt diagnostiskt test (man behöver i princip göra en datortomografi för att ställa diagnos) gör att diagnosen ställs sent och att majoriteten av patienterna (> 80 %) vid diagnos har en obotbar sjukdom. Dessutom är pankreascancer höggradigt resistent mot cytostatika och strålning varför kirurgi idag utgör den enda potentiellt botande behandlingen.

Prognosen vid pankreascancer är generellt mycket dålig, med en medianöverlevnad (d.v.s. när häften av patienterna avlidit) på ca 6 månader och en 5-årsöverlevnad på mindre än 5 % för hela patientgruppen. Medianöverlevnaden för den minoritet (< 20 %) som kan opereras är i Sverige 26 månader. 3-årsöverlevnaden är 37 %. Dessa data står sig mycket väl vid en internationell jämförelse. Motsvarande siffror för de periampullära tumörerna är något bättre med en total 5-årsöverlevnad på cirka 20 % och medianöverlevnad efter operation på 37 månader. 3-årsöverlevnaden är 57 %. I Sverige får cirka 1000 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, i 70 årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Vårdförlopp

Vårdförlopp bukspottkörtelcancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion bukspottkörtelcancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om bukspottkörtelcancer

Rutiner

KVÅ-kodning bukspottkörtel

Processbeskrivning galla och bukspottkörtelcancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator och kontaktsjuksköterska

Kirurgmottagning Gävle 026-15 52 55

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-918 07