Prevention och tidig upptäckt – cancersjukdomar

Förebyggande insatser är viktiga för att minska förekomsten av cancer. Cancersjukdomar kan upptäckas tidigt genom uppmärksammande av tidiga symtom, så kallade alarmsymtom samt genom screening.

Screening är när symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i syfte att hitta tidigt stadium av cancer när sjukdomen fortfarande går att bota.

I Sverige finns idag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer. Socialstyrelsen rekommenderar även screening för tarmcancer, som är helt infört 2025 för Region Gävleborg.