Kostnader för prov och vaccin

Prov och vaccin som bekostas av smittskydd i Region Gävleborg. Gäller alla vårdgivare inom Region Gävleborg samt vårdgivare med avtal.

Information om kostnader finns även i dokumentet Prov och vaccin som bekostas av smittskydd (pdf)

Covid-19

Vaccination mot covid-19 ges till grupper som Folkhälsomyndigheter rekommenderar.

Hepatit A och hepatit B

Smittskydd ersätter beroendemottagning och lågtröskelmottagning för kostnad av vaccination mot hepatit A och hepatit B. Det gäller för personer som bedömts av läkare att vara berättigade till vaccination.

Säsongsinfluensa och pneumokocker

Vaccinationer till riskgrupper och andra grupper enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg.

Influensavaccination

Kostnadsfri influensavaccination gäller för alla personer från och med det år de fyller 65 år, samt personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper och personal i Region Gävleborg. Övriga debiteras grundavgift + vaccinkostnad. Influensavaccination - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Pneumokockvaccin

För patienter som ska få eller har fått mjälten bortopererad och patienter med skallfrakturer är vaccinationen avgiftsfri. Avgiftsfri pneumokockvaccination gäller för alla personer från och med det år de fyller 65, samt personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Pneumokocker invasiv infektion - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Mer information finns i Avgiftshandboken – patientavgifter - Region Gävleborg

Vissa prov som skickas till mikrobiologiska laboratoriet i Gävle för analys bekostas av smittskydd. I listan nedan finns information om vilken typ av prov och vilka verksamheter det gäller.

Det kan finnas krav på att prov eller remiss märks på ett särskilt sätt innan det skickas till laboratoriet, mer information om det finns i listan.

Provsvar ska alltid gå direkt till provtagande enhet/remitterande läkare.

Se även rutinen Anmälan av anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen – Platina id 11-104789 (pdf)

Klamydia

Alla prov som skickas för Chlamydia trachomatis PCR (klamydiaprov) till mikrobiologiska laboratoriet i Gävle bekostas av smittskydd och debiteras därför inte. Det sker automatisk en kostnadsöverföring mellan laboratoriet och smittskydd. Särskild fakturamottagare behöver därför inte uppges.

Hepatit C

Screening för HCV-ak (antikroppar mot hepatit C) på patienter som fått blodprodukter under perioden 1965-1991.

 • Krav på anamnestext: ”Blodtransfusion 1965-1991 Hepatit C”. Ange när (år) och var patienten har fått blodprodukten.
 • Ange ”Smittskydd kostnadsställe 98907” som fakturamottagare.

Graviditetsscreening

Prov för HIV, HBsAg, syfilis och vid behov rubella (röda hund).

 • Ange: Graviditetsscreening (ta inga andra prov förutom ovan angivna!)
 • Ange ”Smittskydd kostnadsställe 98903” som fakturamottagare.

Gäller prov som tagits på hälsocentraler i hälsovalet när smittskydd rekommenderat provtagning.

 • MRSA-prov som tas som led i smittspårning kring ett nyupptäckt fall av MRSA efter kontakt med smittskydd eller vårdhygien.
 • Hepatit A-prov som tas som led i smittspårning kring ett nyupptäckt fall av (oftast akut) om smittskydd rekommenderat detta.
 • Hepatit B-prov som tas som led i smittspårning kring ett nyupptäckt fall av (oftast akut) om smittskydd rekommenderat detta.
 • VRE-prov som är led i smittspårning – screening vid särskilda boenden.
 • ESBLcarba vid smittspårning kring ett känt fall av ESBLcarba på särskilt boende (SÄBO) eller korttidsboende i kommunerna när vårdhygien eller smittskydd rekommenderat provtagning.

Använd särskilda streckkodsetiketter för smittskydd

Använd särskilda streckkodsetiketter (beställs från lab) på remissen så att kostnaden tillfaller smittskydd när smittskydd rekommenderat provtagning:

 • En etikett där provtagande enhet identifieras. 
 • En etikett där det framgår att smittskydd betalar.