HIV/STI - samordning

HIV/STI-samordnaren verkar för att begränsa spridningen av HIV och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) i länet ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Kontaktperson

Sara Bylund, HIV/STI-samordnare, sara.i.bylund@regiongavleborg.se, 026-15 51 50

Arbetet sker på tre olika nivåer:

Nationellt arbete: Ansvara för kontakten och samarbetet med Folkhälsomyndigheten i HIV/STI-uppdraget genom att arbeta utifrån nationella handlingsplaner/strategier/rapporter, aktivt delta i kontinuerliga möten med information och kunskapsutbyte.

Regionalt arbete: Tillsammans med fyra andra län (Dalarna, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro) arbeta i kunskapsnätverket HIV/STI Mellansverige med utveckling och fortsatt uppbyggnad av nätverket, erbjuda utbildningar ur ett regionalt perspektiv i länen, genomföra aktiviteter utifrån nationella kampanjer och strategier. För nätverkets räkning representera i de nationella mötesforum som är aktuella. Syftet med det regionala nätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge HIV/STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen.

Lokalt arbete: Verka för en helhetssyn på arbetet inom HIV/STI och oönskade graviditeter inom Region Gävleborg och länet i stort. Ansvara för kontinuerlig information och kontakt med hälso- och sjukvården, skolan, civila samhällets frivilligorganisationer, lokala HIV/STI-grupperna samt övriga samverkanspartners. Identifiera utbildningsbehov, samordna samt erbjuda utbildningar till ovan nämnda aktörer. 

Information till dig som arbetar med hiv/STI-prevention och sexuell hälsa, inom t.ex. hälso- och sjukvård, forskning och ideella organisationer.

Fakta om HIV/STI.

 

Region Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige.

Syftet med kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge hiv/STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med respektive läns smittskyddsläkare. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och informationskampanjer.

Om du vill komma i kontakt med nätverket, vänd dig till samordnaren för hiv/STI och sexuell hälsa. 

Verksamhetsberättelse 2022 (pdf)