Tillgänglighet

Det är mycket viktigt att information och tjänster som tillhandahålls av Region Gävleborg ska vara tillgängliga för alla länsinvånare.

Tillgänglighet beaktas i allt kommunikationsarbete och information ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation eller behov av stöd.

För att Region Gävleborgs kommunikation ska vara tillgänglig förhåller vi oss till ett antal lagar, regler och rekommendationer. Bland annat följer vi Språklagen (2009:600) och Svenska datatermgruppen och officiella riktlinjer och lagkrav för hur man bör arbeta med webbplatser och tillgänglighet i offentlig sektor.