Internationella relationer och Hållbart samhälle

Är du intresserad av frågor som rör vår omvärld såsom mänskliga rättigheter, demokrati, klimatpolitik och hållbar utveckling? Vill du dessutom läsa ämnena inom ramen för allmän kurs? Då kan du få särskild behörighet i våra kurser Internationella relationer och Hållbart samhälle.

En hållbar utveckling tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Lär dig därför mer om samhällsfrågor och hållbar utveckling, skapa förändring där du bor och var med och hjälp andra människor.

Internationella relationer

Internationella relationer är ett ämne för dig som bättre vill förstå din omvärld. Det är en statsvetenskaplig gren som handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna.

I kursen ingår följande:

 • Historisk introduktion – mänskliga rättigheter, antirasism, HBTQ, demokrati och rättvisefrågor
 • Mänskliga rättigheter över tid – stat, nation, medborgarskap, exkludering, kolonialism
 • Demokrati som idé och begrepp – demokrati, antidemokrati och demokratikris
 • Fred, krig och konflikt – orsaker och följder
 • Internationellt samarbete – framväxten av internationella samarbetsorgan och sociala rörelser
 • Internationell rätt – institutionaliseringen av mänskliga rättigheter, demokrati och klimatpolitik i folkrättsliga instrument och andra system för reglering, implementering och ansvarsutkrävande, samt globala aktörers roller och skyldigheter.
 • Globaliseringens betydelse – för individer, grupper, globala aktörer och samhället
 • Hållbar utveckling – Agenda 2030

Hållbart samhälle

Hållbart samhälle är ett tvärvetenskapligt ämne som vill belysa hållbarhet ur flera perspektiv. Naturligtvis ekologiskt, socialt och ekonomiskt, men även ur politiskt- och värdegrundsperspektiv. Här ingår förstås samspelet mellan människan och hennes omgivning som ett högaktuellt ämne.

I kursen ingår följande innehåll:

 • Ekosystem -hur de fungerar, deras bärkraft och vårt beroende av dem.
 • Energi -energibegreppet, naturliga energiflöden - och onaturliga.
 • Miljöperspektiv -på vårt nyttjande av ekosystem och energi.
  -på samhällsstrukturer och deras hållbarhet.
  -tekniska lösningar
  -politiska lösningar

Nyfiken? 

Vill du ha mer information om kurserna? Kontakta:

Internationella relationer 
Niclas Lantz
niclas.lantz@fhskgavleborg.se

Hållbart samhälle
Hans Westlund
hans.westlund@regiongavleborg.se