Om vårdhygien

Vårdhygiens uppdrag är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning.

Vården är en miljö där spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är stor. Detta på grund av den höga användningen av antibiotika. En nyckelfaktor för att både förebygga smittspridning och minska antibiotikaresistens är att följa basala hygien- och klädrutiner.  

När vårdhygien ska kontaktas: Vårdhygien – kontakt med – Platina id 09-48830 (pdf)

Vi arbetar med: 

 • att stödja ansvariga vårdgivare i sitt arbete för att upprätthålla god hygienisk standard i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen
 • vårdhygieniska frågeställningar i det patientnära arbetet via telefon, mail och vid kliniska besök
 • övervakning av mikroorganismer av vårdhygieniskt intresse exempelvis antibiotikaresistenta bakterier, luftvägsvirus och Clostridium difficile
 • att bistå vid hantering av utbrott och smittspridning inom hälso- och sjukvård
 • att ta fram vårdhygieniska riktlinjer
 • att informera och utbilda i vårdhygieniska frågor efter verksamheternas behov
 • att utbilda lokalvård, AT-läkare, distriktssköterskor med flera
 • att bistå med vårdhygienisk kompetens till kommunerna i regionen (tio kommuner)
 • att vara rådgivande vid upphandling, t ex av medicintekniska produkter, skyddsmaterial och arbetskläder
 • samarbetar exempelvis med: infektionskliniken, klinisk mikrobiologi, smittskyddsenheten, STRAMA, fastighetsavdelning, framtidsbygget, lokalvård och miljöavdelning. 

Vi som arbetar inom vårdhygien är:  

 • Anita Johansson, hygiensjuksköterska 
 • Karin Steinhof, hygiensjuksköterska
 • Karolin Eklund, hygiensjuksköterska
 • Matilda Hellström, hygiensjuksköterska 
 • Victoria Olsson, administratör 

Här finns vårdhygiens kontaktuppgifter