Listeria

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg

Patientenkät

Välj den enkät som du blivit ombedd att svara på

Livsmedelsverket

Kostråd till gravida

INFPREG

Kunskapscenter för infektioner under graviditet