Lärar- och elevassistent

Utbildningen till lärar- och elevassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld. Som lärarassistent/elevassistent är du ett stöd för barn och ungdomar i skolan, både i och utanför klassrummet. I ditt arbete som lärarassistent bidrar du till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan och är en del av skolans pedagogiska sammanhang.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurstid: 1 år 

Studietakt: 100 %

Praktik: 25 %


Kursens syfte

Att skapa möjligheter för människor som vill arbeta med barn och ungdomar inom skolan där det idag råder brist på arbetskraft. Att vidareutbilda människor med intresse för att utveckla dagens skola så att de kan bidra med administrativt och pedagogiskt stöd till lärare och elever i skolorna. Att arbeta för och utveckla en ny yrkesroll i grund- och gymnasieskolor. Att öka kompetensen för att arbeta inom skolan samt att i förlängningen öka intresset för en lärarutbildning.

Kursinnehåll

  • Det svenska skolsystemet, historia och utveckling, skoljuridik, skolans styrdokument, elevhälsa
  • Etik i skolan, värdegrund, människosyn och kunskapssyn
  • Pedagogik och specialpedagogik
  • Psykologi, funktionsvariationer, samtalsstrategier och strategier för konflikthantering
  • Socialt arbete, interkulturalitet, integration
  • Kommunikation och administration i skolan, skolans digitala miljö
  • Lärarassistentens och elevassistentens olika roller och funktioner
  • Arbetsplatsförlagd praktik 25 %
  • Egen fördjupning

Svenska skolan har stor brist på legitimerade lärare samtidigt som det finns en grupp människor med intressanta yrkesbakgrunder, utbildningar, språkkunskaper, erfarenheter, funktionsvariationer mm som skulle vara värdefulla resurser i skolan. Lärarassistenten avlastar läraren i det pedagogiska och administrativa arbetet. Lärarassistenten kan jobba i och utanför klassrummet och blir på så sätt en resurs för läraren, eleverna och skolan.

Elevassistenter arbetar ofta riktat med en eller ett fåtal elever och kan exempelvis följa och stötta en specifik elev en hel skoldag. De båda yrkesrollerna bidrar i skolans trygghetsskapande och praktiska arbete, till exempel med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering samt samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Utbildningen till lärar- och elevassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld.

Kursplan läsåret 2024/2025 (pdf)

FLiS

Västerbergs folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskolor med Lärarassistentutbildning i samverkan. FLiS samlar svenska folkhögskolor med lärarassistentutbildning i en gemensam förening. Målet är att stärka lärarassistentens yrkesroll och säkra ramar kring innehåll, nivåer och kvalitetskrav på utbildningen.

Ekonomi

Kursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial och studieresor. Skolan står inte för resor som krävs för att utföra praktiken.

En terminsavgift tillkommer.

Kontakt

Markus Lindeberg
070-307 84 79
markus.lindeberg@fhskgavleborg.se 

Therese Sjöblom
072–7035571
therese.a.sjoblom@regiongavleborg.se