För dig som studerar här

För dig som studerar på Västerbergs folkhögskola har vi samlat information på en och samma plats.

Västerbergs folkhögskola har flera olika internathus med olika standard och priser. För dig som läser på distans finns olika boenden att välja mellan. 

Boende internat

Boende distanskurs

För att alla på skolan (kursdeltagare, personal och gäster) ska känna sig trygga, är det viktigt att alla är solidariska och gemensamt bidrar till att upprätthålla skolans regler.

Detta innebär att varken kursdeltagare eller personal använder eller innehar alkohol eller droger på skolan. Våra regler gäller även övrig verksamhet som bedrivs i skolans namn. Till exempel kurser och konferenser, studieresor och studiebesök.

Med droger avser vi alkohol, narkotika, dopingpreparat och övriga preparat som inte är föreskrivna av läkare.

För att läsa mer om skolans alkohol- och drogpolicy se Studeranderätt paragraf 11.

Vid sjukdom

Allmän kurs- grund med extra svenska anmäler sjukdom till sin kursansvarige.

Vid VAB

Om du har aktivitetsersättning anmäler du vård av barn till Arbetsförmedlingen.

Vid rapportering av studietakt

 • Vid varje terminsslut rapporterar vi in studietakt till CSN.

Om du får ett NEJ på studietakt

 • Det kan påverka möjligheterna till studiemedel kommande termin eller läsår om du inte har varit noga med att sjukanmäla dig/anmäla VAB.
 • Om frånvaron inte är giltig behöver du ett intyg från skolan att skicka till CSN. Detta kommer ligga som underlag för en återkvalificeringsperiod. Ta kontakt med Ingela Enström, biträdande rektor, för detta.
 • Om studietakten inte beror på sjukdom kommer du få en återkvalificeringsperiod, dvs ett antal veckor då du studerar utan studiemedel.

Du behöver ett intyg att skicka till CSN som underlag för återkvalificeringsperioden, ta kontakt med skolan för detta.

När denna period är gjord får du återigen ett intyg från oss som du kan skicka till CSN. Därefter har du möjlighet att få studiemedel igen

Studiestöd

Studiestöd (CSN) på folkhögskola (folkhogskola.nu)

För mer information hänvisas till CSN, 0771-27 60 00 www.csn.se

Skolan har inget ansvar för CSN:s rutiner för utbetalningar eller avbrutet studiemedel. De studerande måste själva ta ansvar för att utbetalda studiemedel kan komma att krävas tillbaka eller bli indragna av CSN, om inte studier bedrivits på det sätt det var tänkt.

Folkhögskolan i Region Gävleborg använder den molnbaserade tjänsten Microsoft Office 365. När information lagras i molnet på servrar som tillhör Microsoft så sker en så kallad tredjelandsöverföring, dvs. personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, i det här fallet U.S.A. Det innebär att det kan bli svårt för den enskilde att utöva sina fri- och rättigheter kopplat till hantering av personuppgifter.

Du som går på någon av Region Gävleborgs folkhögskolor och använder tjänsten ska endast dela information som får delas offentligt. Detta innebär att plattformen inte är lämplig för information som omfattas av sekretess eller består av känsliga personuppgifter. Det gäller både information om sig själv och om andra personer. Plattformen är inte lämplig för alla sorters samtal.

Känsliga personuppgifter är etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter samt biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Det är Kultur- och kompetensnämnden inom Region Gävleborg som är personuppgiftsansvarig.

Inloggning

Inloggning till Office 365

Manualer till Office 365

Logga in i Office 365 (pdf)

OneDrive (pdf)

PowerPoint (pdf)

SchoolSoft (pdf)

Supportformulär

Teams (pdf)

Som studerande har du både rättigheter och skyldigheter.

Studeranderätten 

Läs mer under flik Studeranderätt. 

Om vi upptäcker plagiat och fusk 

Att plagiera betyder att kopiera ett innehåll (till exempel en text) som någon annan har skapat, utan att ange en källa till var informationen är hämtad. Det kan till exempel gälla innehåll från internet, kurslitteratur, böcker, tidningar eller en uppgift som en tidigare kursdeltagare har lämnat in. Att översätta en text från ett språk till ett annat språk räknas också som plagiat, ifall inte källan anges.

All form av plagiat betraktas som fusk. Otillåten hjälp är en annan typ av fusk. Otillåten hjälp kan till exempel vara att använda mobilen eller “fusklappar” för att lösa en uppgift, eller att låta en annan person göra dina uppgifter åt dig.

Om du fuskar händer följande:

 • Du blir inte godkänd på uppgiften, och får endast en möjlighet att göra en ny inlämning. Ny uppgift och tidsplan för inlämning bestäms av lärare.
 • Ditt studieomdöme påverkas negativt.
 • Vid upprepat fusk utdelas en varning från rektor. 
 • Om varningen inte efterlevs sker avstängning eller avskiljande från undervisningen. Se vår policy för avstängning och avskiljande (länk).

Tänk på följande: 

 • Om du har varit beroende av en viss text för att lösa en uppgift, bör texten anges som källa i ditt arbete.
 • Även om du gör förändringar i en text, till exempel byter ut ord eller byter plats på meningar, kommer din text att vara ett plagiat.
 • Om du känner dig osäker på om din text kan räknas som ett plagiat eller inte, prata med din lärare.

Har du ansökt om studiestöd från CSN så får du Mecenatkortet automatiskt.

Har du inte CSN och önskar ett intyg för något annat där du kan få studentrabatter, kontakta administrationen på plats på skolan eller mejla till vasterberg.folkhogskola@regiongavleborg.se Uppge ditt namn, personnr och vilken klass du går, samt skriv att du vill ha ett studieintyg för att söka Mecenat så görs ett studieintyg som du sedan själv skickar in för att få ditt Mecenatkort.

Hur får studerande på Komvux och Folkhögskola Mecenatkort?