Kursmoment på dramapedagogutbildningen

Grunden i utbildningen är ett dramapedagogiskt ledarskap som bygger på estetiska uttrycksformer med fokus på inkludering, delaktighet, kommunikation och kreativitet. Under utbildningen sker kontinuerliga samtal och praktiska övningar för att utveckla ett reflekterande och tryggt ledarskap.

Dramapedagogik utgår från teaterns formspråk men även från andra estetiska uttryck och metoder. Studierna baseras på dramapedagogikens didaktik, teori, historia samt aktuell forskning.

Undervisningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande samt innehåller både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen bedrivs på heltid med en arbetsinsats på 40 timmar i veckan.

Utbildningen är uppbyggd kring dramapedagogikens fyra perspektiv:

  • det konstpedagogiska
  • det holistiskt lärande
  • det personlighetsutvecklande
  • det kritiskt frigörande

Dramapedagogikutbildningens olika kurser

Dramapedagogik 1 

Kursen i dramapedagogik 1 omfattar dramapedagogikens historia, teori och praktik samt dramapedagogikens didaktik, kommunikation och kreativitet.

Kursen innehåller konstnärliga uttrycksformer som rörelse, gestaltning, berättande, bildskapande, improvisation, dramatisering, tal och sång.

Första läsåret har kursdeltagarna en kortare praktik, 2 timmar/vecka under 7 veckor för att använda och implementera utbildningens teoretiska och praktiska moment. Under denna period genomförs handledning samt genomgång och uppföljning av planering och ledarskap.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna redskap att analysera och förstå dramapedagogikens ursprung och grund, dramapedagogiska förhållningssätt och arbetsprocesser samt att öka den egna uttrycksförmågan och förmåga att arbeta i grupp.

Dramapedagogik 2

Kursen innehåller fördjupning i dramapedagogikens didaktik, ledarskap samt verksamhetsförlagt praktik. Kursen innehåller även grundläggande forskningsmetodik och skriftligt examensarbete.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 12 veckors handledd praktik på en arbetsplats. Även auskultationer och fältstudier genomförs. I kursen ingår även förståelse för arbetsmöjligheter, arbetsplatser samt praxisgemenskap.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om dramapedagogisk teori, praktik grundläggande inblick i aktuell forskning, öva på det egna ledarskapet samt ta del av det dramapedagogiska fältet.

Pedagogik 1

Kursen i pedagogik behandlar estetiska lärprocesser, vuxenpedagogik, folkbildning och kunskapssyn liksom utvecklingspsykologi och lekteori. Vikt läggs även vid grupputveckling, konfliktteori och konflikthantering.

Kursen syftar till att kursdeltagarna ges perspektiv på lärande, samt medvetenhet om hur sociala processer och kunskapsutveckling kan stimuleras.

Teater 1

Kursen lyfter didaktik för barn- och ungdomsteater, scenisk gestaltning och regi. Metod att arbeta med produktion från idé till föreställning. Att arbeta pedagogiskt med för- och efterarbete kring en föreställning på en teater. Uppsättning och genomförande av Forumteater. Tekniker att jobba med clown.

Kursen syftar till att ge en förståelse för teaterns roll i samhället, teaterhistoria, kunskap om dramaturgi och olika arbetsformer för teaterproduktion i olika åldrar.

Terminsupplägg

Termin 1 och 2: Grundkurser i dramapedagogikens metoder, historia, förhållningssätt och pedagogik. 

Termin 3: Handledd praktik på sammanlagt 12 veckor samt examensarbete. 

Termin 4:  Fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.