Anvisningar för remittering till vuxenpsykiatrin

För såväl remittenter som för vuxenpsykiatrin är det av stor betydelse att remissförfarandet blir så smidigt och effektivt som möjligt för att rätt patienter skall få psykiatriska bedömningar i rätt tid.

Utifrån aktuella avgränsningar, det vill säga avtal och praxis mellan primärvården och psykiatrin, och prioriteringar avgörs ju om och när patienten skall bedömas. För att detta skall fungera optimalt är det angeläget att remittenter har kunskap om vilka uppgifter som krävs för en optimal bedömning av remisser. 

Remitteringsförfarandet kan ibland kompletteras med skattningsformulär. Observera att dessa inte ersätter en kliniks beskrivning och värdering av symtom!

Följande dokument och skalor kan vara aktuella inför remittering till vuxenpsykiatrin: 
Remissmall
Autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD hos vuxna - beslutsstöd
AUDIT: Självskattning av alkoholkonsumtion 
DUDIT: Självskattning droganvändning 
Poängsättning och tolkning av AUDIT/DUDIT 
MADRS-S: Självskattning depressiva symtom 
MDQ: Screening för bipolaritet 
MDQ-tolkning 
Vuxen-ADHD självrapportskala rättningsmall 
Vuxen-ADHD självrapportskala patientversion