Anvisningar för remittering till vuxenpsykiatrin

För såväl remittenter som för vuxenpsykiatrin är det av stor betydelse att remissförfarandet blir så smidigt och effektivt som möjligt för att rätt patienter skall få psykiatriska bedömningar i rätt tid.

Utifrån aktuella avgränsningar, det vill säga avtal och praxis mellan primärvården och psykiatrin, och prioriteringar avgörs om och när patienten skall bedömas. För att detta skall fungera optimalt är det angeläget att remittenter har kunskap om vilka uppgifter som krävs för en optimal bedömning av remisser. 

Remitteringsförfarandet kan ibland kompletteras med skattningsformulär. Observera att dessa inte ersätter en klinisk beskrivning och värdering av symtom!

Följande dokument och skalor kan vara aktuella inför remittering till vuxenpsykiatrin: 

Remittering – anvisning för remittering till Vuxenpsykiatri Gävleborg – Platina id 09-54674 (pdf)

Anvisningen (remissmallen) är under pågående revidering i dialog mellan vuxenpsykiatri och primärvård. Ny remissmall beräknas vara färdig under hösten 2023. 

Autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD hos vuxna - beslutsstöd

AUDIT: självskattning av alkoholkonsumtion – Platina id 14-105025 (pdf)
DUDIT: självskattning av droganvändning – Platina id 09-107906 (pdf)
Poängsättning och tolkning av AUDIT och DUDIT – Platina id 09-107913 (pdf)

MADRS-S: självskattning av depressiva symtom – Platina id 14-105699 (pdf)
Tolkning av MADRS och MADRS-S – Platina id 09-103792 (pdf)

MDQ: Screening för bipolaritet – Platina id 09-108709 (pdf)
MDQ-tolkning – Platina id 09-112986 (pdf)