Covid-19

Anmälningspliktig sjukdom.

Allmänt

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Folkhälsomyndigheten har fortsatt rekommendationer riktade till vård och äldreomsorg. De ligger kvar även efter den 30 juni 2023. Covid-19 är också anmälningspliktig för laboratorier.

Särskilda rekommendationer finns för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

För allmänheten gäller följande rekommendationer:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk, och har symtom som kan vara covid-19.
  • Om du är 50 år och äldre, eller om du är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp för allvarlig covid-19, och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.

Covid-19-rekommendationerna blir färre – Folkhälsomyndigheten

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Tidsperiod och smittsamhet för covid-19

Du kan vara smittsam redan innan symtomdebut men smittsamheten är som störst under perioden kring insjuknandet och ett par dagar framåt. Därefter kan smittsamheten variera i längd, bland annat beroende på immunförsvar och sjukdomens allvarlighetsgrad.

Du kan betraktas som smittfri efter mer än ett dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 5 dagar efter symtomdebut. Individuella bedömningar och anpassningar kan behöva göras.

Om du inte har några symtom alls bedöms du som smittfri när det gått 5 dagar från provtagningsdatum. 

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner

RAV och Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19