Remiss till barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering

Generell remissmall för vårdgrannar vid remittering till barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering.

För att barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsavvikelse i åldern 0-17 år, ska få de mest adekvata insatserna så tidigt som möjligt, har en generell remissmall för vårdgrannar tagits fram.

Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas. Personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL), journalföringspliktig person, kan skriva remiss till sjukvården. Inom skolan är det skolläkare, skolpsykolog och skolsköterska.

Remissmallen kan även användas för att kvalitetssäkra att adekvata ställningstagande gjorts.

Remiss till barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen Gävleborg – Platina id 09-392280 (Word)

Om dokumentet visas i en skyddad vy behöver du aktivera redigering för att kunna fylla i och spara dokumentet.