Flyktingtraumaenhet Gävleborg

Flyktingtraumaenheten tar emot flyktingar och asylsökande, vuxna, barn och familjer som traumatiserats som följd av tortyr i samband med krig, har upplevt krig, varit på flykt i samband med krig eller utsatts för annat systematiskt samhälleligt våld.

Bedömning, utredning och behandling

På enheten bedöms den traumatiserade patientens symtom och vårdbehov, därefter erbjuds lämplig behandling. Målsättningen är att behandlingen ska minska traumats negativa effekter på patientens psykosociala livssituation samt öka patientens förmåga att bemästra sin aktuella psykosociala livssituation.

Patienten erbjuds bedömningssamtal, och utredning vid misstanke om posttraumatiskt stressyndrom. Psykoterapeutisk behandling individuellt och/eller för familjen kan erbjudas. Vid behov av läkarbedömning kontaktas läkare på en hälsocentral.

Om det efter bedömning visar sig att patienten inte tillhör flyktingtraumaenhetens målgrupp hänvisas/remitteras patienten till lämplig vårdnivå.

Samverkan sker med vårdgrannar inom Region Gävleborg och länets kommuner.

Behandlingsmetoder

Flyktingtraumaenheten har en traumafokuserad behandlingsinriktning och arbetar med kunskapsbaserad, ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Enheten följer nationella riktlinjer och rekommendationer, samt regionala och lokala vård- och behandlingsprogram.

Enheten erbjuder psykologisk kompetens för behandlande insatser vid PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Övriga medarbetare i Region Gävleborg kan kontakta enheten vid behov av specialistkompetens gällande trauma kopplat till flyktingar.

Kontakt

Flyktingtraumaenheten är en länsövergripande verksamhet inom Region Gävleborg som är belägen i Gävle.

Kontakt med flyktingtraumaenheten kan ske via telefon, egen vårdbegäran eller remiss.

Flyktingtraumaenhet Gävleborg – 1177.se