Flyktingar från Ukraina

EU:s beslut om att aktivera massflyktsdirektivet ger ukrainska medborgare samma rätt till sjukvård som asylsökande. Asyl- och migranthälsan i Söderhamn i samverkan med primärvården gör hälsoundersökningar. Primärvården och sjukhusen ansvarar med övrig vård.

  • Ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före 24 februari 2022.
  • Statslösa personer och medborgare i andra länder än Ukraina som har haft internationellt/nationellt skydd i Ukraina och varit lagligt bosatta där före 24 februari 2022.
  • Familjemedlemmar till ovanstående grupper.

För att omfattas av massflyktsdirektivet behöver individen söka uppehållstillstånd eller asyl. Det ger dem ett UT- respektive LMA-kort.

De har enligt massflyktsdirektivet rätt till begränsad sjukvård likställt asylsökande. 

De som är fyllda 20 år och söker asyl, vistas i Sverige utan tillstånd eller har tidsbegränsat tillstånd har alltid rätt till akut vård eller vård som inte kan vänta.

De som bor i Gävleborg, även som flykting eller asylsökande, har också rätt till vård som kan vänta. Det kan vara vård som behövs om patienten har en infektion, har högt blodtryck eller andra långvariga sjukdomar. Det innebär att de kan söka vård när de behöver vård oavsett om den är akut eller inte. Det gäller inte för personer på genomresa eller tillfälligt besök i regionen.

De har rätt till vård i samma omfattning som personer som är bosatta i Gävleborg har rätt till.

Barn och ungdomar i Gävleborgs län har avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 24 år. Barntandvård - förebyggande tandvård för ditt barn (folktandvardengavleborg.se)

Avgiftshandbok – patientavgifter (se kapitel 4.3 samt underrubriker 4.3.1 och 4.3.2)

Planerad vård och vård som inte är av akut karaktär erbjuds papperslösa eller asylsökande som stadigvarande befinner sig i Gävleborg enligt samma villkor och avgifter som länsbor.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska människor från Ukraina oavsett migrationsstatus få tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19. Vaccination mot covid-19 görs till denna grupp via vaccinationsmottagningarnas drop-in.

Personen ska hänvisas till närmaste hälsocentral vid behov av vård eller recept/mediciner.

Nyanlända erbjuds också en hälsoundersökning, vilket i första hand görs av Asyl- och migranthälsan i Söderhamn (ta kontakt). Ökar antalet flyktingar kraftigt och inga tider finns hos asyl- och migranthälsan hjälper närmaste hälsocentral till med undersökningen.

Ukrainska flyktingar kan med ett giltigt ukrainskt pass eller ID-kort som färdbevis åka på alla X-trafiks bussar och X-tåg så länge EU:s massdirektiv gäller.

Som asylsökande i Gävleborg med giltigt LMA-kort kan de få ersättning för sjukresor i samband med sjukvård och tandvård. Mer information om sjukresor finns på 1177.se

Vid behov kan vårdpersonal beställa X-trafiks biljetter inför vårdbesöket.
Asylsökande – beställning av biljetter för X-trafiks bussar och X-tåg – Platina id 09-64833 (pdf)

  • Personer som kan uppvisa ett LMA-kort eller UT-kort har rätt till subventionerade läkemedel, som ingår i läkemedelsförmånen. För dessa kostnader ska apoteken ansöka om ersättning ifrån Migrationsverket.
  • Personer ifrån Ukraina som vid uthämtande av läkemedel på apoteken inte kan uppvisa ett LMA- eller UT-kort, och därigenom inte kan styrka sin rätt till subventionerade läkemedel, ska betala läkemedlets verkliga kostnad till apoteket.
  • En vuxen asylsökande eller massflykting ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare.
  • Asylsökande barn och barn som beviljats tillstånd som massflyktingar, behöver inte betala egenavgift för läkemedel. Det gäller personer under 18 år.

1177

På 1177.se finns information till invånare. Några texter har översatts till ukrainska och ryska. Information finns också på engelska och lätt svenska. 1177 in other languages – 1177.se

Folkhälsomyndigheten

Information på ukrainska och ryska – Folkhälsomyndigheten
Översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina.