Crossmedia

Crossmedia utgår från berättelsen och försöker hitta de uttryck som passar berättelsen bäst.

Det är ett berättande över flera plattformar med utrymme för interaktivitet. Ett flöde mellan olika konstnärliga uttryck.