Om regional utveckling

Regional utveckling handlar om att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Gävleborg. Region Gävleborg har ansvaret att samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samordna och samverka med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det handlar om bland annat kommuner, myndigheter, högskola och andra utbildningsanordnare, näringsliv och ideell sektor.

Exempel på områden som behöver samordnas är näringslivsutveckling, samhällsplanering, kollektivtrafik, infrastruktur, bostadsförsörjning, kultur, miljö, energi, utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad och offentliga tjänster. Sociala aspekter såsom jämställdhet och jämlikhet måste integreras i arbetet för att uppnå en hållbar regional utveckling.