Om regional utveckling

Regionalt utvecklingsarbete kräver samordning mellan många olika områden och aktörer. Samverkan måste ske både lokalt, regionalt och nationellt för att få önskad effekt.

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”. Vår regionala utvecklingsstrategi ”Nya möjligheter” beskriver hur vi ska uppnå detta i Gävleborg. I genomförandet av strategin samverkar vi bland annat med kommuner, regionala myndigheter, högskola och andra utbildningsanordnare, näringsliv, ideell sektor och civilsamhället.

Exempel på områden som behöver samordnas är näringslivsutveckling, samhällsplanering, kollektivtrafik, infrastruktur, bostadsförsörjning, kultur, miljö, energi, utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad och offentliga tjänster. Sociala aspekter såsom jämställdhet och jämlikhet måste integreras i arbetet för att uppnå en hållbar regional utveckling.