Vårt kulturliv skapar livskraft

Region Gävleborgs kulturplan för 2016 – 2018 innehåller de breda penseldragen vad gäller politiska ambitioner och viljan med den regionala kulturverksamheten.

Den regionala kulturverksamheten är offentligt finansierad. Kultursamverkansmodellen är en struktur för fördelning av medel ur den statliga kulturbudgeten. Regionen ansöker om statliga medel med utgångspunkt från en regional kulturplan. I den regionala kulturplanen redogör regionen för sina kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga pengar med de regionala kulturplanerna som stöd.

Den regionala kulturplanen är ett verktyg för samverkan mellan olika aktörer så att kulturlivet i Gävleborg stärks, inom ramen för den så kallade statliga kultursamverkansmodellen. Vår förhoppning är att du som läser den får en ökad förståelse för den regionala kulturpolitiken och den regionala kulturplanens prioriteringar.

När vissa områden och perspektiv prioriteras extra konkretiseras regionens mål och så säger det något om vår tid och dess behov. Region Gävleborg vill genom den regionala kulturplanens prioriteringar bidra till ett aktivt kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang.

Ett rikt och levande kulturliv är nödvändigt och självklart för en hållbar samhällsutveckling i Gävleborg. Den regionala kulturpolitiken stärker folkbildningen och folkrörelsen, förbättrar folkhälsan, ökar länets attraktivitet, främjar innovation och hållbar utveckling.

Onsdagen 18 november 2015 antog fullmäktige Region Gävleborgs kulturplan.

Filmer

Film om regional kulturplan Gävleborg

Teaser för regional kulturplan Gävleborg

Vad är kultursamverkansmodellen?