Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning barn & unga, missbruk

Det finns ett behov av mer systematisk kunskap om socialtjänstens målgrupper och matchningen mellan behov och insatser. FoU Välfärd har initierat utvecklingsarbeten för individbaserad systematisk uppföljning av öppenvårdsinsatser till barn och unga samt av insatser till vuxna med missbruk.

Inom området barn och unga gjorde Karin Tillberg Mattsson hösten 2018 en kartläggning bland länets kommuner i syfte att få en bild av vilken statistik om behovsbilder, beslut och öppenvårdsinsatser som finns eller enkelt skulle gå att få fram. Syftet var också att få fram vilken kunskap om målgrupper och öppenvårdsinsatser som de professionella själva efterfrågar. Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bildades våren 2019 en arbetsgrupp, som fördjupar sig i frågan: Vilka variabler kan vi följa på ett enhetligt sätt och hur, utifrån vad som är relevant men också resursmässigt och tekniskt möjligt? I arbetsgruppen ingår ett urval av chefer från utredar- och öppenvårdssidan, socialsekreterare, familjebehandlare samt systemkunniga. Arbetsgruppens förslag kommer i höst att presenteras för alla berörda chefer, med målet att vi kan börja registrera en eller några variabler på ett enhetligt sätt från årsskiftet. 

Dokumentation av socialtjänstens insatser till barn och unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018 i jämförelse med perioden 2010-2017 (pdf)

Dokumentation om barn i stödgruppsverksamhet

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018 (pdf)

Dokumentation av socialtjänstens insatser till vuxna

Att dokumentera socialtjänsten insatser för vuxna (pdf)