Systematisk uppföljning

Det finns ett behov av mer systematisk kunskap om socialtjänstens målgrupper och matchningen mellan behov och insatser.

FoU Välfärd har initierat utvecklingsarbeten för individbaserad systematisk uppföljning av öppenvårdsinsatser till barn och unga samt av insatser till vuxna med missbruk. (Se uppdraget MILK-X)

Systematisk uppföljning barn & unga

Inom området barn och unga gjordes hösten 2018 en kartläggning bland länets kommuner i syfte att få en bild av vilken statistik om behovsbilder, beslut och öppenvårdsinsatser som finns eller enkelt skulle gå att få fram. Syftet var också att belysa vilken kunskap om målgrupper och öppenvårdsinsatser som de professionella själva efterfrågar.

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen har en arbetsgrupp bildats, som fördjupar sig i frågan: Vilka variabler kan vi följa på ett enhetligt sätt och hur, utifrån vad som är relevant men också resursmässigt och tekniskt möjligt?

Vi har bland annat tagit fram några variabler som är tänkta att dokumenteras av öppenvårdsverksamheterna i länet.

Dokumentation av socialtjänstens insatser till barn och unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga - Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2018 i jämförelse med perioden 2010-2017 (pdf)

Dokumentation om barn i stödgruppsverksamhet

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2018 (pdf)

Dokumentation av socialtjänstens insatser till vuxna

Att dokumentera socialtjänsten insatser för vuxna (pdf)