Behovsanalys inom området riskbruk – missbruk - beroende

FoU Välfärd har genomfört en behovsanalys för att identifiera och beskriva de centrala utvecklingsbehoven i Gävleborgs samlade resurskedja för åldersgruppen 13-29 år med alkohol- eller drogrelaterad problematik. De tydligaste utvecklingsbehoven som identifierats är:

  • Fortsatt utveckling av skolan som plattform för tidig upptäckt av unga med riskabla drogbeteenden
  • Utformning av behandlingsinsatser som i högre utsträckning är anpassade efter ungas behov
  • Ökad tillgång till samtidiga insatser från socialtjänst och psykiatri kring personer med samsjuklighet
  • Ökat brukarinflytande bland de som tar del av insatser inom missbruks- och beroendevården