FoU Välfärd - en kort tillbakablick

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet startades med hjälp av statliga stimulansmedel flera regionala och lokala FoU-verksamheter inriktade på socialtjänsten. Bakgrunden var att Regeringen och Socialstyrelsen i ökande grad uppmärksammat att socialtjänsten inte kunde tillgodogöra sig forskningen från universitet och högskolor, och att det saknades forskning inom områden som var relevanta ur praktikernas perspektiv.

FoU Välfärd bildades 1998 och ingick då som en självständig enhet i Kommunalförbundet Gävleborg. Till en början kallades verksamheten X-FOKUS (Forskning Och Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten i X-län). Några år efter grundandet bestod X-FOKUS av nio medarbetare, varav tre disputerade. Ove Källtorp, en av de dåvarande forskningsledarna, beskrev uppgiften för FoU-verksamheterna så här: ”Lokala och myndighetsanknutna FoU-enheter har som jag ser det en meningsfylld uppgift som inte akademin kan ta på sig. Den består i att i samarbete med praktiker och lokala beslutsfattare formulera kunskapsbehov som växer fram i konkreta, problematiska verksamheter och att genom egen forskning, dialog med annan forskning och nära samverkan med praktikerna generera nya kunskaper vilka kan bidra till ökad insikt och problemlösningsförmåga”.

En nationell förening för kommunal FoU på välfärdsområdet bildades 2001. Föreningen har samma namn som den nuvarande verksamheten i Gävleborg, nämligen FoU Välfärd.

År 2002 arrangerade dåvarande X-FOKUS för första gången den årligen återkommande konferensen Forskare möter praktiker.

Kommunalförbundet Gävleborg omformades senare till ”Gävleborgs kommuner och landsting” och år 2015 bildades efter sammanslagning med landstinget det nuvarande Region Gävleborg där FoU Välfärd är en avdelning.

Systematisk uppföljning barn & unga, missbruk

Det finns ett behov av mer systematisk kunskap om socialtjänstens målgrupper och matchningen mellan behov och insatser. FoU Välfärd har initierat utvecklingsarbeten för individbaserad systematisk uppföljning av öppenvårdsinsatser till barn och unga samt av insatser till vuxna med missbruk

Inom området barn och unga gjorde Karin Tillberg Mattsson hösten 2018 en kartläggning bland länets kommuner i syfte att få en bild av vilken statistik om behovsbilder, beslut och öppenvårdsinsatser som finns eller enkelt skulle gå att få fram. Syftet var också att ta fram vilken kunskap om målgrupper och öppenvårdsinsatser som de professionella själva efterfrågar. Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bildades våren 2019 en arbetsgrupp, som fördjupar sig i frågan: Vilka variabler kan vi följa på ett enhetligt sätt och hur, utifrån vad som är relevant men också resursmässigt och tekniskt möjligt? I arbetsgruppen ingår ett urval av chefer från utredar- och öppenvårdssidan, socialsekreterare, familjebehandlare samt systemkunniga. Arbetsgruppens förslag kommer i höst att presenteras för alla berörda chefer, med målet att vi kan börja registrera en eller några variabler på ett enhetligt sätt från årsskiftet.