FoU Välfärd - en kort tillbakablick

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet startades med hjälp av statliga stimulansmedel flera regionala och lokala FoU-verksamheter inriktade på socialtjänsten. Bakgrunden var att Regeringen och Socialstyrelsen i ökande grad uppmärksammat att socialtjänsten inte kunde tillgodogöra sig forskningen från universitet och högskolor, och att det saknades forskning inom områden som var relevanta ur praktikernas perspektiv.

FoU Välfärd bildades 1998 och ingick då som en självständig enhet i Kommunalförbundet Gävleborg. Till en början kallades verksamheten X-FOKUS (Forskning Och Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten i X-län). Några år efter grundandet bestod X-FOKUS av nio medarbetare, varav tre disputerade. Ove Källtorp, en av de dåvarande forskningsledarna, beskrev uppgiften för FoU-verksamheterna så här: ”Lokala och myndighetsanknutna FoU-enheter har som jag ser det en meningsfylld uppgift som inte akademin kan ta på sig. Den består i att i samarbete med praktiker och lokala beslutsfattare formulera kunskapsbehov som växer fram i konkreta, problematiska verksamheter och att genom egen forskning, dialog med annan forskning och nära samverkan med praktikerna generera nya kunskaper vilka kan bidra till ökad insikt och problemlösningsförmåga”.

En nationell förening för kommunal FoU på välfärdsområdet bildades 2001. Föreningen har samma namn som den nuvarande verksamheten i Gävleborg, nämligen FoU Välfärd.

År 2002 arrangerade dåvarande X-FOKUS för första gången den årligen återkommande konferensen Forskare möter praktiker.

Kommunalförbundet Gävleborg omformades senare till ”Gävleborgs kommuner och landsting” och år 2015 bildades efter sammanslagning med landstinget det nuvarande Region Gävleborg där FoU Välfärd är en avdelning.