Stöd och hjälp – suicidprevention

Fakta och statistik

Folkhälsomyndighetens sida för dig som arbetar med att förebygga självmord.

Suicidprevention.se 

I följande två statistikdatabaser kan du själv söka den statistik som du behöver.

Socialstyrelsens statistikdatabas: Dödsorsaksregistret

Folkhälsomyndighetens statistikdatabas: Psykisk hälsa - Nationella folkhälsoenkäten (HLV)

Här hittar du resultat på Nationella Folkhälsoenkäten för vårt län.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

Tio år utan förbättring - rapport Suicide Zero

Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa. Suicide Zero har tillsammans med Kairos Future tagit fram en bra rapport om barn och ungas psykiska hälsa och ger flera konkreta råd till beslutsfattare och ansvariga aktörer.

Förebyggande metoder

MHFA är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Målet är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och självmord. Programmet används på flera håll i vårt län och nationellt. 

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa. YAM har visat sig vara effektiv i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. Programmet används på flera håll i landet och syftar till att minska självmordshandlingar bland skolelever.

YAM - Youth Aware of Mental health

Psykiatri Skåne har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna. Utbildningen kallas SPiSS - Suicidprevention i Svensk Sjukvård men är relevant även för andra verksamheter utför sjukvården såsom socialtjänsten, hemtjänst, skola, polis, kriminalvård med mera. Metoden används inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg.

SPiSS – Suicidprevention i svensk sjukvård - Webbutbildning – Region Skåne

Policys och riktlinjer

För hälso- och sjukvård

Suicidnära patients omhändertagande inom primärvård och somatisk specialistvård - Region Gävleborg

Vård av suicidnära patienter - Vårdprogram vuxenpsykiatri

Suicidprevention vårdprogram VO BUP

För kommunal verksamhet

Kommunala strategier/handlingsplaner

Händelseanalys

Då en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt, bör en händelseanalys utföras. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Den ger även information om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas. Här kan du läsa mer om metoden. 

För hälso- och sjukvård

Händelseanalys - Region Gävleborg

För kommunal verksamhet

Många unga som tar sitt liv har inte haft kontakt med hälso- och sjukvården. Det är därför viktigt att även kommuner gör händelseanalyser i dessa fall. Nedan finns information om detta. 

Socialstyrelsens broschyr ”Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet”

Socialstyrelsen -  Film om vikten av att göra händelseanalyser gällande barn och unga

Intresseorganisationer

Intresseorganisationer spelar en viktig roll i det suicidpreventiva arbetet. Exempelvis erbjuder de utbildningar, föreläsningar och kampanjer. Här finns länkar till några av dem:

Aldrig ensam
Mind
SPES
Steg för livet
Suicide Zero