Stöd och hjälp - sociala investeringsmedel

Vid Region Gävleborg finns flera funktioner som har i uppdrag att stödja er som vill genomföra en social investering. Ta kontakt med samordnaren för sociala investeringsmedel för bollning, stöd och hjälp! Nedan finns ett antal länkar som kan vara ytterligare stöd:

Om sociala investeringar, och behovet av sociala investeringar

SKR:s webbplats om sociala investeringar innehåller filmer, texter, rapporter och goda exempel på hur man kan arbeta med sociala investeringar.

Värdet av sociala investeringar utifrån tre exempel (pdf) - en sammanställning av rapporter som genom tre exempel visar värdet av, och belyser behovet/nyttan av, att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.

Behovsanalys för Gävleborgs län (pdf) - Utifrån Folkhälsoprogrammets prioriterade områden lyfts här områden där sociala investeringsmedel i Gävleborgs län är viktiga att satsa på.

Behovsanalys

Stödmaterial vid behovsanalys (pdf) - Vad är en behovsanalys och vad bör man tänka på?

Folkhälsomyndighetens årsrapport ger en övergripande nulägesbeskrivning av folkhälsan i Sverige.

Fakta Gävleborg presenterar statistik om hälsa och regional utveckling i länet. Länkar till både genomförda enkätundersökningar och statistikdatabaser så som Folkhälsostudio, Kolada, Max 18, Vården i siffror med mera.

Nyckelindikatorer för barn och unga SKR Uppdrag psykisk hälsa tagit fram faktablad som presenterar statistik om barn och unga i alla Gävleborgs kommuner. Statistiken utgår från en sammanställning av nyckelindikatorer som alla direkt eller indirekt kan påverka barn och ungas psykiska hälsa.

Strategiskt val

Hos Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR finns bland annat illustrationen "Barns utveckling – frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser" som visar friskfaktorer och riskfaktorer indelad i fyra nivåer och vilka insatser som krävs till respektive nivå och åldersgrupp; guiden "Vänta inte!" Beskriver fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga; samt rapporten "Att främja barns och ungas psykiska" som är en vägledning inför val och implementering av metoder går igenom frågor man kan och bör ställa sig när man söker metoder för sitt arbete.

Folkhälsomyndighetens Utblick folkhälsa är korta sammanfattningar av systematiska eller kartläggande litteraturöversikter över en rad ämnen inom folkhälsoområdet.

Utformning

Stöd till hållbarhetsintegrering av social investering (pdf) Vilka frågor kan man ställa sig för att säkra att den sociala investeringen är socialt hållarhetsintegrerad?

Utvärdering

Enhetskostnader som stöd för att beräkna samhällsekonomisk effekt av sociala investeringar En sammanställning av enhetskostnader för att underlätta vid arbetet med sociala investeringar, vid förkalkylen och utvärderingen. Framtagen av Örebro kommun.

Instrument och metoder för att mäta psykisk hälsa På dessa sidor har SKR samlat ett antal metoder och instrument som används för att mäta och skatta barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa och behov, samt instrument som kan användas när man vill utvärdera sin verksamhet.