Samverkan för ökad skolnärvaro

Samverkan för ökad skolnärvaro ska minska problematisk skolfrånvaro i Sandviken.

Forskning visar att en genomgången grundskola för ett barn är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad framtida sociala problem. Problematisk skolfrånvaro innebär att frånvaron riskerar att ha en negativ inverkan på elevens utveckling och deras möjligheter till att nå utbildningens mål. För att motverka skolfrånvaro behövs tidig upptäckt och samverkande insatser.

Samverkan för ökad skolnärvaro är ett samarbete mellan Kunskapsförvaltningen och Individ och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun samt Barn-och familjehälsan, Region Gävleborg. Investeringen har som syfte att testa en gemensam framtagen samverkansmodell och att utveckla nya riktlinjer för samverkan, gemensam ansvarsfördelning och samsyn i elevärenden med en problematisk skolfrånvaro.