Young teacher reading book for students in school library

Goda resultat för Läs på recept

Läs på recept syftar till att stärka språket hos barn med sen tal- och språkutveckling. Efter goda resultat implementeras nu metoden hos logopeder i hela Region Gävleborg.

Högläsning har mängder med fördelar för barns språk- och inlärningsförmåga. Samtidigt visar undersökningar att tiden för högläsning till små barn stadigt minskar medan skärmtiden ökar. Många familjer har begränsade kunskaper om böcker och bibliotek. Därför togs initiativet till Läs på recept, ett nytt arbetssätt utvecklat i samarbete mellan Kultur Gävleborg och Logopedenheten och finansierat av de deltagande parterna samt Region Gävleborgs sociala investeringsmedel.

– Vi införde sociala investeringar för att vi måste hitta fler metoder för att tidigt fånga upp och stötta barn till ett gott, jämlikt liv. Den här sociala investeringen är ett mönsterexempel på hur vi vill att det ska funka, inklusive spridningen inom hela regionen och förhoppningsvis också utanför, säger Fredrik Åberg Jönsson, ordförande i Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg.

Sociala investeringsmedel är ett verktyg för att uppmuntra och utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser. De ska göra det möjligt att prova nya arbetssätt och metoder.

– Tack vare de sociala investeringsmedlen kunde vi både planera och utvärdera vårt nya arbetssätt - gemensamt med Kultur Gävleborg, säger Karin Myrberg, specialistlogoped.

Gemensam bokläsning för att stärka språkutvecklingen

Varje år remitteras cirka 600 barn med försenad tal- och språkutveckling till logoped i Region Gävleborg. Barn med språksvårigheter behöver extra mycket stöd för att utveckla sitt språk, och högläsning tillsammans med en vuxen är särskilt viktigt för denna grupp.

Inom Läs på recept har det gjorts en vetenskaplig utvärdering av läsvanor och läserfarenhet hos över 100 familjer med barn som remitterats till logoped. Resultaten visade på stor variation, men tiden för högläsning var lägre än genomsnittet. Vissa läste högt dagligen, men en stor andel uppgav att de aldrig eller mycket sällan läste för sitt barn.

I Läs på recept har familjerna fått lära sig att läsa högt på ett särskilt språkstimulerande sätt, så kallad gemensam bokläsning. Utifrån kartläggningen har arbetssättet också innefattat individanpassade råd om vilken typ av böcker som passar barnet, information om biblioteken och samtal om skärmtid. Slutligen har familjerna ordinerats minst 10 minuters daglig läsning under tre månader.

Implementeras i hela Region Gävleborg

Vid uppföljningen av Läs på recept visade resultaten på statistiskt säkerställda skillnader av både läsning, lästid och barnets intresse för läsning. Många familjer upplevde att deras barns språk hade förbättrats och en stor del hade minskat den dagliga skärmtiden. Även logopederna som arbetat med metoden var nöjda och Läs på recept implementeras nu hos logopeder i hela regionen. Tack vare den noggranna utvärderingen kan arbetssättet ersätta andra logopedinsatser med begränsad patientnytta.

Sociala investeringsmedel kan sökas till och med 31 oktober

Sociala investeringar är avgränsade satsningar för utvecklande och testande av nya arbetssätt som ger bättre utfall för målgruppen - och som leder till minskade samhällskostnader på längre sikt.

Arbetssätten ska bygga på samverkan mellan verksamheter eller organisationer. Stöd för genomförande av en social investering kan sökas gemensamt av minst två aktörer.

– Vi har flera resurser som har i uppdrag att stötta de verksamheter och organisationer som vill komma igång med sociala investeringar. De är alltid välkomna att kontakta oss för att få råd och stöd i ansökningsarbetet – eller för att bolla sina idéer!, säger Emma Mårtensson, samordnare för Region Gävleborgs sociala investeringsmedel.

Sista ansökningsdatum är 31 oktober 2021.

Mer om sociala investeringar