Att ansöka - sociala investeringsmedel

Nedan beskrivs kriterier och villkor för sociala investeringar samt tillvägagångssätt för att ansöka om regionala sociala investeringsmedel.

Att ansöka om finansiering från regionala sociala investeringsmedel är ett sätt att planera och förbereda det kommande arbetet: så väl själva genomförandet som utvärderingen och den senare implementeringen i ordinarie verksamheter. Att utforma en social investering tar tid, vanligen 6-10 månader, och att ansöka om finansiering är ett omfattande arbete som ska göras gemensamt av de sökande aktörerna. Sökande bör börja i tid och använda Region Gävleborgs samordnare och stödgrupp som bollplank och stöd på vägen. Innan ni påbörjar ansökan om regionala sociala investeringsmedel, läs igenom Riktlinje för sociala investeringsmedel Region Gävleborg (pdf). Nedan är några utdrag ur riktlinjen:

Målgrupp för de sociala investeringarna är:
barn- och unga, samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Regionala sociala investeringsmedel kan gemensamt sökas av minst två aktörer:

 • Verksamheter inom Region Gävleborg
 • Kommunala verksamheter inom länet
 • Verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun inom länet
 • Aktörer inom ideella sektorn, till exempel: föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande sammanslutningar.

Kriterier

 • De sociala investeringarna ska bidra till att uppfylla det regionala folkhälsoprogrammets mål om god hälsa för alla. Särskilt prioriteras målområdena: Delaktighet och inflytande, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn och ungas uppväxtvillkor. Se målformuleringarna i Folkhälsoprogram 2015-2020 (pdf)
 • De sociala investeringarna ska utgå ifrån och adressera ett gemensamt behov som tydligt beskrivs i ansökan
 • De sociala investeringarna ska bedömas leda till samhällsekonomiska vinster på sikt, genom att samhällsekonomiska kostnader minskar eller förhindras att uppstå
 • De sociala investeringarna ska antingen vara en förebyggande insats eller en tidig insats
 • De sociala investeringarna ska testa befintliga, utveckla befintliga eller skapa nya metoder/arbetssätt
 • De sociala investeringarna ska
  • baseras på evidens eller beprövad erfarenhet, eller
  • vid utvecklande av befintliga, eller vid skapande av nya metoder/arbetssätt, ska sambandet mellan nytt/förändrat arbetssätt och förväntad effekt tydligt motiveras
  • De nya/förändrade arbetssätten ska implementeras i ordinarie verksamhet efter försöksperioden, om dess resultat är positivt. Därför är det viktigt att ansökan görs av behörig chef från respektive aktör, samt att det finns ett tydligt ägarskap för den sociala investeringen, till exempel genom en ansvarig och aktiv styrgrupp
 • Ett delmål är att ta fram en metodhandbok som kan spridas till andra verksamheter för att underlätta implementering, uppskalning och spridning.
 • Minst två organisationer eller verksamheter ska planera och genomföra den sociala investeringen gemensamt
 • De sociala investeringarna ska vara avgränsade avseende storlek på målgrupp och tid för genomförande/försöksperiod. De ses som ett test inför kommande storskalig implementering. Ansökt belopp kan vara maximalt 500,000 kr per år upp till tre år
 • De sociala investeringarna ska löpande följas upp och efter avslutad försöksperiod utvärderas. En plan ska finnas för hur effekter på lång sikt senare ska kunna utvärderas.
 • En jämförelsegrupp ska användas för att utvärdera effekterna av den nya/förändrade arbetssättet. I de fall det är etiskt tveksamt eller olämpligt att använda en jämförelsegrupp ska det motiveras varför en jämförelsegrupp är olämpligt samt framföras ett förslag på alternativ effektmätning
 • De sociala investeringarna ska medfinansieras från de sökande aktörerna

Ansökningsformulär och bilagor

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2021.

Mallar

Mallar att använda efter beslut om medel, inför uppstart.

 • Aktivitetsplan
 • Uppföljnings- och utvärderingsschema
 • Riskanalys