Konfernsdeltagare

Civila samhällets betydelse för social hållbarhet

Den 1 juni arrangerades Regional mötesplats för social hållbarhet i Gävle. Under dagen varvades föredrag, dialog och workshops på temat hur civilsamhällets aktörer kan bidra till ökad social hållbarhet i Gävleborg.

Konferensen modererades av Ann-Gerd Bergdahl, RF-SISU Gävleborg och inleddes med ett fördrag av Stefan Holmgren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Stefan satte civilsamhällets insatser i ett historiskt ljus för att sedan lyfta den kraft och de möjligheter som samverkan mellan det offentliga och civilsamhället kan ge i framtidens Gävleborg.

– Civilsamhället är en arena för lösningar på komplexa samhällsutmaningar – civilsamhällets aktörer är bra på att nå grupper i samhället som det offentliga inte når på samma sätt, menade Stefan Holmgren.

Under dagen genomfördes panelsamtal med representanter från Rädda Barnen, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och Delegationen mot segregation (Delmos). Här lyftes bland annat regionens nyligen genomförda jämlikhetsutredning, Rädda Barnens brobyggande arbete med barnet i centrum och Länsstyrelsens kartläggning av barns och ungas uppväxtvillkor.

Anders Nordén, Gestriklands Fotbollförbund, var en av deltagarna och säger så här om dagen:

– Inom fotbollen är vi involverade i ett antal samverkansprojekt kring platser där vi vill bidra till att öka den sociala hållbarheten. Det jag tar med mig är att alla aktörer behöver bli mycket bättre på att nå och involvera ungdomar i dialogen och lyssna in deras önskemål och förutsättningar. Nu behöver vi jobba tillsammans. Ju fler gånger vi möter andra organisationer, desto tydligare ser vi vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Matilda Björkbacka, Kultur Gävleborg, ser fram emot det fortsatta arbetet:
– Vi behöver dessa möten sinsemellan och vi behöver även titta på kommunal nivå – vilka samarbeten behöver vi skapa? Vi jobbar ju mot samma mål och vill liknande saker. Nu behöver vi börja arbeta!

Konferensdeltagare och föreläsare
Matilda Björkbacka, Kultur Gävleborg.

Goda exempel

På konferensen presenterades ett urval av goda exempel på konkreta insatser som pågår i Gävleborg:

  • DOIT, Rädda Barnen. DOIT är en fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoldagen, för barn i Andersberg, Gävle.
  • Hälsa för alla, RF-SISU Gävleborg. Hälsa för alla är ett projekt som kombinerar fysisk aktivitet med folkbildning och riktar sig till nyanlända, främst kvinnor, i Söderhamn och Bollnäs.
  • Dans för hälsa, Kultur Gävleborg. En metod för ökad fysiskt och psykiskt välmående, med dansen som verktyg.

Innan konferensen avrundades samlades deltagarna i framåtsyftande workshops för att konkretisera behov och möjligheter i det framtida arbetet.

– Det är fantastiskt med alla dessa goda exempel där aktörer visar vad de gör konkret för olika målgrupper. Det handlar om att jobba för ökad delaktighet och här har civilsamhällets aktörer unika kunskaper och arbetssätt för att nå olika målgrupper. Vi behöver fortsätta att göra kartläggningar, så att vi vet hur det ser ut i länet och så behöver vi samarbeta och samverka. Vi samverkar redan idag på många sätt, men behöver göra det ännu mer, till exempel genom att etablera partnerskap med civilsamhällets organisationer, säger Fredrik Åberg Jönsson (V) ordförande i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

Konferensdeltagare
Fredrik Åberg Jönsson, (V) ordförande i Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

Årets länsfolkhälsopris

Som avslutning delades Årets länsfolkhälsopris ut. Det gick till logopedenheten och Kultur Gävleborg för satsningen ”Läs på recept”, en metod för att förbättra språkutvecklingen hos barn. Metoden har gett goda resultat hos användarna och även fått stor spridning nationellt.

Konferensen arrangerades gemensamt av Region Gävleborg, RF-SISU Gävleborg, Rädda Barnen, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen i Gävleborg. Under dagen deltog deltagare både fysiskt på plats och via länk. Dagen vände sig till anställda och ideellt engagerade i civilsamhället samt tjänstepersoner, chefer, politiker och andra nyckelpersoner i kommun, region eller myndighet i Gävleborgs län.